EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Õppekavade rakendamine

» Üldhariduse riiklike õppekavade rakendamine


Uuenenud põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade rakendamine aastatel 2010–2013

28. jaanuaril 2010. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad.

Määruste rakendussätete kohaselt viivad koolid oma õppekavad ning õppe- ja kasvatustegevuse riiklike õppekavadega vastavusse: 

1) 1., 4. ja 7. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2011. a;
2) 2., 5. ja 8. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2012. a;
3) 3., 6. ja 9. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2013. a;
4) gümnaasium hiljemalt 1. septembriks 2013. a.

Kehtiva põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi (kinnitatud 2002. aastal) võivad jätkata õppimist:

2010/2011. õppeaastal kõik klassid;
2011/2012. õppeaastal 2.–3., 5.–6., 8.–9. klassid, 10.–12. klassid;
2012/2013. õppeaastal 3., 6., 9, 10.–12. klassid.

Uuenenud õppekavade rakendamise toetamiseks:

- viiakse läbi täienduskoolitusi õpetajatele;  
- koostatakse juhendmaterjale õpetajatele.  

1.   Läbivad teemad ja nende rakendamine koolis.

2. Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikoolis. Vt  Tartu Ülikooli Haridusuuringute ja Õppekavaarenduse Keskus,  http://www.ut.ee/curriculum/Kogumikud

3.  Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Toimetanud Eve Kikas, 2010.

4.  Ainevaldkonna raamatud põhikoolile (valmivad 2011. jaanuariks). Juhendmaterjalides selgitatakse valdkonna- ja ainekavade koostamise põhimõtteid ja uuendusi õppeprotsessis, avatakse konkreetsemalt õpitulemused ja õppesisu, käsitletakse üldpädevuste kujundamise ja ainetevahelise lõimingu võimalusi ning õpitulemuste hindamist.


viimati muudetud: 17.02.2011
»Abiks õpetajale riiklike õppekavade rakendamisel
»Muudatustest põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetuses (valdkonna- ja ainekavad)