EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Õppekavad > Arenguvestlused

» Arenguvestlused

Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava põhimõtete kohaselt on kooli ülesanne luua tingimused iga õpilase arengu toetamiseks ja selle jälgimiseks. Õppe- ja kasvatusprotsessis toimuvast vajavad tagasisidet  õpetaja, õpilane ja lapsevanemad. Õpilase arengu jälgimise üheks meetodiks on arengu- või perevestlused.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus sätestab, et alates 2005./2006. õppeaastast tuleb kõikides koolides hakata vähemalt üks kord õppeaasta jooksul läbi viima arenguvestlusi õpilastega.

Paljud koolid on arenguvestlusi nii õpilaste kui ka õpetajatega läbi viinud juba mitu aastat. Järgnevalt on võimalik tutvuda nelja kooli kogemustega arenguvestluste läbiviimisel põhikoolis. Viiendas artiklis pakutakse arenguvestluste läbiviimiseks õpilaste enesehinnangulehtede näidiseid kolme kooliastme õpilastele.


viimati muudetud: 05.11.2008
»Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
»Põhikooli riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 16.01.2011 nr 1)
»Põhikooli riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
»Gümnaasiumi riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 nr 2)
»Gümnaasiumi riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
»Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus nr 56 25.01.2002)
»Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 16.12.2010 nr 182)
»Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (haridus- ja teadusministri määrus nr 21 24.03.1999)
»Toimetuleku riiklik õppekava (haridus- ja teadusministri määrus nr 59 15.12.1999)
»Kutseõppeasutuste õppekavad
»Ainenõukogud
»Rahvusvähemused
»Arenguvestlused
»Küsitlused, uuringud, ülevaated
»www.oppekava.ee