EST : ENG : RUS
Üldinfo > Tööpakkumised

» Tööpakkumised


Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ühineb Sihtasutusega Innove. Ootame oma meeskonda:

INGLISE KEELE PEASPETSIALISTI
kelle tööülesanneteks on:
• põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade inglise keele ainekavade rakendumise toetamine üldhariduskoolides ja ainevaldkonna arendamise juhtimine Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete rakendamisel,
• gümnaasiumi inglise keele riigieksami jt välishindamisega seotud testide kaudu riiklike õppekavade täitmise kontrollimine ja tagasiside andmine õppimise ja õpetamise kohta üldhariduskoolides,
• õpitulemuste välishindamise süsteemi arendamine sh õpitulemuste e-hindamine.

Kandideeri INGLISE KEELE PEASPETSIALISTIKS kui sul on:
• pedagoogiline kõrgharidus inglise keele erialal ja pedagoogilise töö kogemus,
• head teadmised haridussüsteemist ning põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest,
• ülesannete ja testide koostamise kogemus,
• väga head koostöö- ning suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskused.

Kui meie kuulutus tekitas Sinus huvi, siis saada palun sooviavaldus koos CV-ga aadressile hiljemalt 5. juulil 2012. a. Avalduses palun kirjuta, miks see töökoht pakub huvi ning millised on Sinu teadmised, oskused ja kogemused, mis loovad eeldused heaks tööks.
Täiendav info Aule Kink 735 0531


TALLINNA EUROOPA KOOLI DIREKTORIT
alates 1. septembrist 2012.

Tallinna Euroopa Kool avatakse 1. septembril 2013. a.

Euroopa Kool luuakse Tallinnasse seoses Euroopa Liidu IT agentuuri töö käivitamisega Eestis, 2012. a. detsembris.
Direktori esmaseks ülesandeks on kooli õppetööks ettevalmistamine sh meeskonna moodustamine.

Kooli direktor juhib kooli ning vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised direktori kandidaadile:
• on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
• kvalifikatsioon vastab haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” https://www.riigiteataja.ee/akt/13363346 sätestatud gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuetele;
• keeleoskus:
o eesti keel tasemel C1;
o inglise keel tasemel B2;
o prantsuse keel tasemel B1;
• on pädev pedagoogika ning haldus- ja finantsjuhtimise vallas ning:
o kooli kui tervikliku organisatsiooni juhtimises;
o heade suhete loomises inimeste vahel ja meeskonnatöö juhtimises;
o konfliktide lahendamises;
o ideede väljatöötamises;
o inim-, materiaalsete ja finantsressursside haldamises;
o kooli juhtimise eri valdkondades kvaliteedikontrollisüsteemi loomises ja arendamises.

Avalduse, kvalifikatsiooni (sh keeleoskust) tõendavate dokumentide koopiad, Europassi CV ja motivatsioonikirja teemal „Minu roll rahvusvahelise kooli loomisel“, palume esitada 22. juuliks 2012. a (postitempli kuupäev) aadressil Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või e-posti aadressil

Lisainformatsioon Euroopa koolide kohta kodulehelt www.eursc.org ja Tallinna Euroopa Kooli kohta kodulehelt www.est.edu.ee ning e-posti aadressilt

Euroopa kooli logo


Loe pakkumistest lähemalt SA Innove kodulehelt.
viimati muudetud: 03.07.2012