EST : ENG : RUS
Üldinfo > Lõppenud projektid > Eesti keele oskustasemete kirjeldamine

» Projekti "Eesti keele oskustasemete kirjeldamine" materjalid. Projekt lõppes juunis 2008

rak
  • Projekti kood: 1.0101.06-0472
  • Projekti nimi: Eesti keele oskustasemete kirjeldamine Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel
  • Projekti kestus: 01.02.2007 - 30.06.2008

Projekti rahastatakse Eesti Riikliku Arengukava (RAK) 1. prioriteedi "Inimressursside arendamine" meetme 1.1. "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem" projektide raames Euroopa Sotsiaalfondi toetusest.

 RAK meetme 1.1. "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem" üldine eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ning koolituse pakkumise kaudu.

Euroopa Nõukogu (EN) keelepoliitikas on üha tähtsamaks muutunud mitmekeelsuse taotlus, mis laiendab inimeste võimalusi ületada keele- ja kultuuripiire nii oma asukohamaal kui ka mujal. Eestis ei saa suur osa elanikkonnast siiamaani võtta aktiivselt osa Eesti elust keelebarjääri tõttu. Eesti keele tasemeeksamite süsteemi ajakohastamine ja kooskõlastamine Euroopa ühtse keeleoskustasemete süsteemiga aitab parandada eesti keele õpetamist teise keelena, mis omakorda toetab Euroopa Nõukogu keelepoliitika taotlusi ja ka eesti keele arendamise strateegias aastateks 2004-2010 kavandatud eesmärkide täitmist. Seega on sihtrühmaks nii eesti keele õppimisest huvitatud mitte-eestlased kui ka keeleõpet ja keeleoskuse mõõtmist korraldavad asutused.

Praegu on Eestis kasutada "Euroopa keeleõppe raamdokumendi" tõlge, kus on määratletud kuus keeleoskustaset (A1-C2). Raamdokument annab üldised suunised ja põhimõtted, millest lähtudes saab mõõta õppijate keeleoskuse arengut keeleõppe mis tahes etapil. Raamdokumendi rakendamiseks ja kohandamiseks eesti keele spetsiifikaga puuduvad senini raamdokumendi põhimõtetest lähtuvad eesti keele tasemekirjeldused. Vajadus selliste tasemekirjelduste järele on suur nii Eesti keelepoliitika kui ka keeleõppe korralduse aspektist.

Projekti üldine eesmärk on keeleõppesüsteemi täiustamine ja elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomine ning koolituste pakkumine, et suurendada mitte-eestlaste konkurentsivõimet tööturul. Spetsiifilisemad eesmärgid:

  1. Eesti keeleõppesüsteemi kohandamine Euroopa Nõukogu "Euroopa keeleõppe raamdokumendi" ühtsete põhimõtetega.
  2. Keeleõppesüsteemi kvaliteedi tõstmiseks vajalike õppematerjalide väljaandmine (eesti keele B1 ja B2 oskustasemete kirjeldused) ja koolituste korraldamine.

Eesti keele tasemekirjeldused (B1 ja B2) peavad valmis olema 15. maiks 2008. a.

Projekt aitab täpsustada eesti keele oskustasemete sisu, mis võimaldab õpetajatel ja õppematerjalide koostajatel sihipäraselt arvestada keelepädevuse erinevaid aspekte. Õppijad saavad tasemekirjelduste toel ise hinnata oma keeleoskustaset ning keeleõppevajadusi, mis peaks lisama motivatsiooni. Tööandjad võivad tasemekirjelduste toel saada parema ettekujutuse töötaja keeleoskusest ja nii tema võimeid paremini kasutada.

Käesoleva projekti tulemusi kasutatakse ainekava ja testide koostamiseks ning uue eksamisüsteemi väljatöötamiseks. Pärast käesoleva projekti lõppu on kavas koostada ka teiste keeleoskustasemete kirjeldused.

"Keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus."
Carl Robert Jakobson, 1868

viimati muudetud: 22.10.2008
»Kutseõpetajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi arendamine
»Kutseõppeasutuste õppekavade arendus
»HETA
»Eesti keele oskustasemete kirjeldamine
»Iseseisev keelekasutaja B1- ja B2-taseme eesti keele oskus
»Kaasava koolikultuuri ja diferentseeritud õppe alase täiendkoolituse õppekava väljatöötamine
»ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade