EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave

» Avalik teave

Parempoolsest menüüst leiate informatsiooni eksamikeskuse tegevuse kohta, sh teabenõude esitamise vormi, palgaandmed ning tööplaanid ja tegevusaruanded.

Infotelefon 735 0500  


Kirja esitamine Eksamikeskusele elektroonilise kodanikuportaali eesti.ee kaudu

Kodanikuportaali kaudu saate Eksamikeskusele esitada kirja (sh pretensiooni), teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja. Selleks tuleb valida asutuse nimi (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus), täita vastav vorm (kontaktandmed, sisu) ning valida, mil viisil soovite saada vastust (loe lähemalt Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus).
Teabenõuet on võimalik esitada ka Eksamikeskuse kodulehelt (vt paremast menüüst „Teabenõude esitamine“).

Vastavalt „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusele“ ja „Avaliku teabe seadusele“:
Teabenõue on teabenõudja poolt seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks.
Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Vastamise tähtaega arvestatakse teabenõude esitamisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni 15 tööpäevani. Sellisel juhul teavitatakse teabenõude esitajat tähtaja pikenemisest, lisades põhjenduse.

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:
• teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
• annab adressaadile teavet.

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:
• taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine;
• taotleb õigusalase selgituse andmist asutuse poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.
Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.

viimati muudetud: 13.04.2011
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused