EST : ENG : RUS
Programmid > Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine > Programmi tegevused

» Programmi tegevused


Parempoolsest menüüst leiad ülevaate programmi raames teostatavatest tegevustest.


Programmi tegevused

Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine
• Pedagoogide professionaalse arengu enesehindamise metoodikate arendamine ja täienduskoolituse õppekavade väljatöötamine arvestades õpetaja kutsealast arengut ja karjääriteid.
• Kutsealase arengu kujundamiseks vajaliku nõustamissüsteemi väljatöötamine, rakendamine ja tagasisidestamine ekspertide poolt.
• Kutsestandardi pädevuste põhiseid mooduleid sisaldavate täienduskoolituskavade väljatöötamise tellimine ja koolituste korraldamine.
• Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine: sh haridusasutuste juhtide ametialaseks enesehindamiseks koolituste pakkumine lähtuvalt kompetentsusmudelist.

Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele
• Töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine.
• Kvalifikatsiooni tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ning kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitamine.

Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks
• Pedagoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja võrgustike tegevuse toetamine (toetatakse nii senistel aineliitudel ja maakondlikel ainesektsioonidel põhinevaid kui ka uusi veebipõhiseid integreerivaid võrgustikke).
• Koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs.
• Õppeasutuse sisese koostöö arendamine.
viimati muudetud: 31.01.2012
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolitussüsteemi arendamine
»Täienduskoolituse kvaliteedi kriteeriumite väljatöötamine
»Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine
»Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele
»Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks
»Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine
»Teavitus
Ȇritused
»Õpetaja kutse andmine
»Dokumendid
»Võrgustikutöö uudiskiri