EST : ENG : RUS
Programmid > Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine

» Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014"

 3_logo_koos.BMP

  Haridus- ja teadusministri 9. jaanuari 2009. a käskkiri nr 21 "Programmi "„Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine

 

EL_Sotsiaalfond_vertikaal.JPG

EL_Sotsiaalfond_vertikaal.JPG

ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014"

Üldeesmärk
Üldharidussüsteemi pedagoogidele on loodud tingimused professionaalseks arenguks ja kvaliteetseks kutsealaseks tegevuseks kogu karjääri vältel.

Alaeesmärgid
• Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine.
• Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele.
• Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks.

Programmi tegevused
Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine
• Pedagoogide professionaalse arengu enesehindamise metoodikate arendamine ja täienduskoolituse õppekavade väljatöötamine arvestades õpetaja kutsealast arengut ja karjääriteid.
• Kutsealase arengu kujundamiseks vajaliku nõustamissüsteemi väljatöötamine, rakendamine ja tagasisidestamine ekspertide poolt.
• Kutsestandardi pädevuste põhiseid mooduleid sisaldavate täienduskoolituskavade väljatöötamise tellimine ja koolituste korraldamine.
• Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine: sh haridusasutuste juhtide ametialaseks enesehindamiseks koolituste pakkumine lähtuvalt kompetentsusmudelist.

Kvalifikatsiooni tõendamise  põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele
• Töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine.
• Kvalifikatsiooni tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ning kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitamine.

Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks
• Pedagoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja võrgustike tegevuse toetamine (toetatakse nii senistel aineliitudel ja maakondlikel ainesektsioonidel põhinevaid kui ka uusi veebipõhiseid integreerivaid võrgustikke).
• Koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs.
• Õppeasutuse sisese koostöö arendamine.

 Programmi sihtrühm

Üldharidussüsteemis osalejad - koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi õpetajad, kutsehariduse üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, kutset taotlevad õpetajad, tugispetsialist, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, haiglaõpetajad, haridusasutuste juhid.

Üldhariduse valdkonna arengust huvitatud osapooled- õppeasutuste pidajad, maakondade ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid, erialaliidud, koolitajate koolitajad jt).

 

viimati muudetud: 07.06.2011
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Teavitus
Ȇritused
»Õpetaja kutse andmine
»Dokumendid
»Võrgustikutöö uudiskiri