EST : ENG : RUS
Programmid > Õppenõustamissüsteemi arendamine

» ESF programm "Õppenõustamissüsteemi arendamine"

Programmi eesmärk on piirkondlike õppenõustamiskeskuste loomise ja nõustamiskvaliteedi arendamise kaudu parandada nõustamisteenuse kättesaadavust õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks ja noorte edasise toimetuleku ning konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul.

Programmi kaasatud partnerid on valitud ja nimetatud koostöös omavalitsusüksuste maakondlike liitude ja maavalitsuste haridusosakondadega.  Partnerite  ülesanne programmis on tegelda kõiki õppeasutusi teenindava tugikeskuse ehk õppenõustamiskeskuse loomise ja väljaarendamisega.

 Programmi raames:
• võetakse tööle piirkondlikud koordinaatorid ülesandega teostada õppenõustamissüsteemi kohapealne arendustöö;
• luuakse igasse maakonda ja Tallinna linna õppenõustamiskeskused kus pakutakse psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamisteenust;
• töötatakse välja täiendkoolituskava ja koolitatakse keskuste spetsialiste ja juhatajaid-koordinaatoreid;
• vaadatakse üle nõustamisteenuse kvaliteedi hindamise põhimõtted ja alused ning nõustamiskomisjonide roll ja tööjaotus;
• luuakse veebiportaal õppenõustamise spetsialistidele ja teenuse sihtgrupile, kuhu koondatakse kogu programmi puudutav ning nõustamiskeskusi tutvustav info, elektroonilised juhend- ja abimaterjalid.

Programmi sihtgrupp:
• HEV õppurid (sh nägemis-, kuulmis- ja raske kõnepuudega õpilased);
• HEV laste vanemad;
• õppeasutuste pedagoogid ja spetsialistid; 
• kohalike omavalitsuste hariduskorraldusega tegelevad ametnikud;
• nõustamisteenuse osutajad.

Programmdokument

 Programmi logo

viimati muudetud: 09.08.2011
»Vormid ja abimaterjalid
»Õppenõustamise standard
»Kontaktid
Ȇritused
»Dokumendid
»Teavitus
»ÕNK siseveeb
»Registreeru nõustamisele