EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Hindamine

» Hindamine

Üleminek väljundipõhistele õppekavadele muudab hindamise olemust.

Põhimõtete väljatöötamine
Kutsehariduse sisuprogrammi raames moodustati Eksamikeskuse direktori 7. mai 2010 käskkirjaga nr 68 hindamise kontseptsiooni töörühm, kelle põhiülesandeks on perioodil 26.04.2010.a kuni 31.10.2010.a. välja töötada kutsehariduse hindamise põhimõtted ja kontseptsioon õpitulemuste hindamise ühtse metoodika rakendamiseks.

Töörühma kuulusid Eksamikeskuse spetsialistid, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, kutseõppeasutuste esindajad ja eksperdid.

Töörühma aruanne

Töörühma ettepanekuid tutvustati sügisesel Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu seminaril 15.09.2010.

Kaie Piiskop "Muudatused hindamises"

Uute põhimõtete tutvustamine ja koolitused
Uutele põhimõtetele ülemineku toetamiseks korraldatakse programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames läbi koolitusi õppekavaarendajatele ja õpetajatele kutseõppeasutustes.

11.novembril 2010 toimus Tallinnas kutseõppeasutuste juhtkondadele suunatud infopäev, kus eesootavate muudatuste tausta ning planeeritavate koolituste sisu ning eesmärke tutvustati.

Infopäeva ettekannetega on võimalik tutvuda siin:

Kalle Toom "Eesootavad muudatused kutsehariduses"

Erkki Piisang "Muutused hindamises ja väljundipõhise hindamise põhimõtted"

Perioodil november 2010-veebruar 2011 toimuvad kahepäevased koolitused kutseõppeasutuste õppekavarühmade juhtõpetajatele/osakonnajuhatajatel.

Hindamiskoolituse tutvustus ja juhised koolituseks


Perioodil veebruar 2011-detsember 2011 toimuvad neljapäevased (16+16h) koolitused kutseõppeasutuste õppekavarühmade moodulite meeskondadele.
Koolituste täpsema tutvustuse ja ajakava lisame käesoleva aasta lõpuks.

___________________________________________________________________________

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ koolitus „HINDAMISE HINGEELUST“  ehk õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooli õppekava rakendamise alus.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õppekavarühmade õppekavaarenduse eestvedajad/vastutajad (igast kutseõppeasutuse õppekavarühmast 1 isik- näiteks juhtõpetaja, osakonnajuhataja).

Koolitus võimaldab osalejal:
• saada põhjalik ülevaade hindamises eesootavatest muutustest ning nende olulisusest väljundipõhise õppekava rakendamise kontekstis;
• arendada õppekava analüüsimise ja parendamise oskusi;
• tutvuda moodulimeeskondade hindamisteemaliste koolituste eesmärkidega ning osalejate valiku põhimõtetega:
o moodulimeeskondade hindamisteemalised koolitused (mahus 2+2 koolituspäeva) on planeeritud perioodi veebruar-detsember 2011;
o moodulimeeskondade koolitustel on osalejateks igast kutseõppeasutuse igast õppekavarühmast ühe mooduli meeskond (kolm liiget);
o koolitusgrupid komplekteeritakse valdkondlikul põhimõttel;
o käesoleva koolituse osalejate ülesanne on leida oma kooli õppekavarühma siseselt sobivaim meeskond koolitusel osalema, kes on valmis koolitusel omandatud oskusi ja teadmisi tutvustama ja levitama kooli õppekavarühma siseselt.

Õpiväljundid
Koolituse lõpus osalejad :
• võrdlevad kaasaegsete õpikäsitluste põhiseisukohti ja põhjendavad õppijakeskset lähenemist;
• mõtestavad mooduli kontseptuaalseid aluseid ja seostavad õppeprotsessi kompetentsiringiga;
• mõistavad õppekava horisontaalse ja vertikaalse sidususe olemust ja oskavad analüüsida õppekava selle sidususest lähtuvalt;
• tunnevad õpiväljundite hindamise põhimõtteid ja oskavad neid rakendada mooduli hindamisel;
• teevad koostööd hindamise kavandamisel ja läbiviimisel;
• oskavad parendada mooduli õpiväljundite kirjeldust ja seostada neid hindamisega.

Osaleja on koolituse edukalt läbitud kui:
• osalejad on olnud kohal vähemalt 75%koolituse ajast;
• osaleja on aktiivselt osalenud hindamise kavandamisel ja analüüsimisel;
• osaleja on aktiivselt osalenud mooduli kirjelduse analüüsimisel ja parenduste väljatöötamisel.

Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse Eksamikeskuse poolt tunnistus.
Koolituse lektorid: Erkki Piisang, Einike Pilli, Sirje Rekkor, Maret Õunpuu

Koolituse päevakavad ning täpsed toimumiskohad leiab Eksamikeskuse E-kalendrist.


Moodulimeeskondade koolitus: „Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooliõppekava rakendamise alus“

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud igast kutseõppeasutuse õppekavarühmast kolmeliikmeline meeskond (soovitavalt ühe mooduli meeskond).

Koolituse õpiväljundid. Koolituse lõpetajad:
1. Tunnevad kaasaegseid õpikäsitusi, väljundipõhise õppe eripära ning kooli õppekava kavandamise aluseid kutsehariduses.
2. Sõnastavad õppekava ja moodulite õpiväljundeid, kavandavad koostöös mooduli hindamise
3. Integreerivad võtmepädevused õpiväljunditesse ja planeerivad nende hindamist.
4. Saavad ülevaate, kuidas kasutada väljundipõhise hindamise kohta õpitut HEV õppijate õppeprotsessi kavandamisel.
5. Tunnevad enesehindamise põhimõtteid ning analüüsivad ennast hindajana.
6. Tunnevad kaasava ja kujundava hindamise põhimõtteid ning rakendavad neid üksteisele tagasiside andmisel.

Koolituse korraldus: koolitus toimub kahe kahepäevase tsüklina (mahus 16h + 16h), millele lisanduvad iseseisva töö ülesanded. Koolitusgrupid komplekteeritakse valdkondlikult.

Osaleja on koolituse edukalt läbinud kui on aktiivselt osalenud:
• vähemalt 75%koolituse ajast;
• hindamise kavandamisel ja analüüsimisel;
• mooduli kirjelduse analüüsimisel ja parenduste väljatöötamisel
• on sooritanud õigeaegselt iseseisvad tööd (kodutööd)

Kodutöö juhis:
Koolitusele saabuval meeskonnal võtta kaasa oma kooli õppekava ühe mooduli kirjeldus nii elektrooniliselt kui paberkandjal ning sülearvuti.

Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse Eksamikeskuse poolt tunnistus. Osaliselt koolituse läbinutele väljastatakse soovi korral Eksamikeskuse poolt tõend.

Koolitused toimuvad perioodil veebruar 2011 - veebruar 2012. Koolituse päevakavad ning täpsed toimumiskohad on leitavad Eksamikeskuse E-kalendrist:

Koolitusele saab registreerida meiliaadressil
Palume kindlasti välja tuua:
• ees- ja perekonnanimi;
• kutseõppeasutus;
• ametikoht;
• õppekavarühm, mida esindate;
• majutussoov (majutus on osalejatele tasuta, korraldaja tagab ööbimise kahekohalises toas ning tagab ka õhtusöögi)

Kontakt: Merle Kodu, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, e-post: , telefon: 735 0662

Koolitus on osalejatele tasuta ja selle läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.


 

 

viimati muudetud: 28.11.2011
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender