EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamiinfo varemlõpetanutele > Riigilõivu tasumine

» Riigilõivu tasumine ja tagastamine

Keskhariduse omandanud isikud peavad riigieksami korduvale sooritamisele registreerimise eest tasuma riigilõivu 4,47 EUR (70 krooni) õppeaine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.  

Riigilõiv tuleb kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele   SEB pangas 10220034796011  või  Swedbankis 221023778606 . Viitenumber 2900073559.

Selgitusse kirjutada toimingu ja õppeaine(te) nimetus(ed), mille eest riigilõiv tasutakse, nt Sama õppeaine (eesti keel, matemaatika) riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine.
Kui riigilõivu tasub registreeruja eest keegi teine, siis selgitusse märkida ka isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.

Riigilõivu maksekorraldus  tuleb eksamikeskusele esitada koos registreerimisavaldusega.

Need, kes esitavad riigieksamile registreerimise avalduse elektrooniliselt läbi kodanikuportaali, riigilõivu maksekorraldust paberkandjal eksamikeskusele saatma ei pea. Riigilõivu maksekorralduse andmed tuleb sisestada kodanikuportaali, mille järgi eksamikeskuse töötajad kontrollivad riigilõivu laekumist arvelduskontole.

Riigilõivu tasumata jätmisel isikut korduveksamile ei lubata.

Eksaminandid, kes lõpetavad kooli sellel õppeaastal, kuid on juba sooritanud mõne riigieksamitest (nt 11. klassis keemia riigieksami), riigilõivu tasuma ei pea.

Tsentraliseeritud riigieksamid toimusid esmakordselt 1997. aastal. Eksaminandid, kes lõpetasid keskkooli enne 1997. aastat ja praegu kehtiva korra alusel riigieksameid (varemlõpetanuna) sooritanud ei ole, eksamite eest tasuma ei pea.

Riigilõivu ei pea tasuma riigieksamite esmakordsel sooritamisel ning nende riigieksamite eest, mida varem sooritatud ei ole.

Kui riigieksamile registreeruja tasus riigilõivu ettenähtust suurema summa, siis on tal õigus esitada taotlus riigilõivu tagastamiseks koos lõivu tasumist tõendava originaaldokumendiga kahe aasta jooksul pärast tasumist. Samuti saavad riigilõivu tagastamist taotleda need eksaminandid, kes ei oleks pidanud lõivu tasuma, kuid siiski tegid seda.

Taotlus riigilõivu tagastamiseks

 

viimati muudetud: 07.01.2011
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012
»Riigilõivu tasumine
»Eksamitulemustest teavitamine ja riigieksamitunnistuse väljastamine
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate aastate riigieksamite materjalid