EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamiinfo varemlõpetanutele

» Varemlõpetanute registreerumine riigieksamitele. Registreerumisavalduse vorm

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar.


Registreerimiseks on kaks võimalust:

1. Internetipõhine registreerimine riigiportaali www.eesti.ee vahendusel.

Päringukeskkonda saab siseneda, kasutades ID-kaarti või internetipanga kaudu autentimist.

2. Registreerimiseks täita kohapeal või saata posti teel avaldus Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse aadressil Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn.

Eksamikeskuses saab avaldusi esitada tööpäeviti 9.00 -17.00.
Faksitud või e-posti teel saabunud avaldusi vastu ei võeta.

Avaldusel on märkuste lahter, kuhu erivajadusega (nägemis-, kuulmis-, kõne- või kehapuudega) registreeruja võib märkida, mida peaks komisjon tema eksamineerimisel arvestama.

Enne registreerimist on soovitav kõrgkoolist, kuhu soovite õppima minna, uurida, millised riigieksamid on sisseastumiseks nõutavad, sest pärast registreerimise tähtaega eksamivalikuid muuta ei saa.

Kui siiski loobute riigieksamile tulemisest, palume sellest teatada võimalikult varakult telefonil 7350500 või saata teade e-posti aadressil .
Eksamitest loobumisel riigilõivu tagasi ei maksta.

Varemlõpetanutele määratakse riigieksamite toimumise koht avaldusele märgitud aadressi järgi. Üldjuhul toimuvad riigieksamid gümnaasiumide juures. Erandiks on suurlinnad, kus suure eksaminandide arvu korral ei soorita varemlõpetanud riigieksameid koos abiturientidega. Kui te ei soovi riigieksameid sooritada avaldusele märgitud aadressijärgses linnas/maakonnas, kirjutage märkuste lahtrisse sobiv linn/maakond.

Eksamikoht teatatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne eksameid. Eksamikoha teade saadetakse kas avaldusele märgitud postiaadressil või e-posti aadressil (mõlemale korraga ei saadeta). Saamisviisi eelistus tuleb märkida registreerimisavaldusel.

Eksamil tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, autojuhiluba) ja eksamikoha teade.

Võõrkeele ja eesti keele kui teise keele eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast . Suulised osad toimuvad kokkuleppel koolidega erigraafiku alusel. Varem gümnaasiumi lõpetanud saavad teada suulise osa toimumisaja koolist, kus sooritavad võõrkeeleeksami kirjaliku osa. Suuline osa võib toimuda ka kirjaliku eksamiosaga samal päeval ning inglise keele eksami puhul väljaspool eksamigraafikut. Sellisel juhul saate täpsemat informatsiooni eksamikoha teatelt.

Riigieksamilt puudumise korral on eksam võimalik sooritada lisaeksami ajal. Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid endast mitteoleneval põhjusel ei saanud eksamit sooritada põhieksami päeval. Lisaeksamil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus koos tõendiga Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele. Kui juba enne eksami toimumist on teada, et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), tuleb lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Kui korraliselt eksamilt puudumine on ootamatu (nt haigestumise korral), tuleb taotlus koos tõendiga esitada kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist. Eksamikeskus vastab taotlusele kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse registreerimist.

Täpsemat informatsiooni eksamiainete sisu kohta (temaatika, õppekirjandus jm) ning eelnevate aastate eksamitööd leiate meie koduleheküljelt.

viimati muudetud: 30.11.2011
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012
»Riigilõivu tasumine
»Eksamitulemustest teavitamine ja riigieksamitunnistuse väljastamine
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate aastate riigieksamite materjalid