EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamid > Riigieksamitulemuse apelleerimine. Töödega tutvumine enne apelleerimist

» Riigieksamitulemuse apelleerimine ja töödega tutvumine


Oma eksamitulemusega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus 5 tööpäeva jooksul pärast riigieksamitunnistuse väljastamist esitada apellatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi apellatsioonikomisjonile. Komisjon vaatab vaidlusaluse töö läbi 10 tööpäeva jooksul avalduse registreerimise hetkest ja teatab avalduse esitajale kirjalikult oma otsusest riigieksamitulemuse muutmise kohta. Eksamitulemuse muutmisel väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus uue riigieksamitunnistuse. Tasub meeles pidada, et apellatsioonikomisjonil on õigus hinnet nii tõsta kui ka langetada.

Riigieksamite apelleerimise info Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel

Vahetult pärast riigieksamitunnistuste ülespanekut riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnas  saab 2012.a riigieksamitöödega tutvuda eksamitöö kirjutanud eksaminand  avalduse alusel. Eksamitöödega saab tutvuda ainult eksamikeskuses kohapeal, töid välja ei anta.

Eksamitöödega tutvumisele registreerumine algab 18. juunil. Registreerumine toimub riigiportaali  www.eesti.ee päringukeskkonnas.
Spetsiaalsel ekraanivormil saab rippmenüüdest valida töödega tutvumiseks võimalikud vabad ajad, samuti riigieksamitööd, millega soovitakse tutvuda.

Soovitame kindlasti kasutada registreerumist riigiportaali päringukeskkonnas, kuna seal on koheselt näha ning valida tutvumiste ajad!

Erandjuhul saab avalduse esitada ka kirja teel ( Eksaminandi avaldus oma eksamitööga tutvumiseks) Avalduse võib saata posti teel Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse aadressil Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn.

Telefoni teel eksamitöödega tutvumiseks registreeruda ei saa.

Eksamikeskusesse tuleb tulla ettenähtud ajaks, kaasa võtta kindlasti isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Enne töödega tutvumist kinnitab isik allkirjaga, et ta järgib eksamitöödega tutvumise korda.

Eksamitöödega saab tutvuda selleks ette nähtud ruumis eksamikeskuse töötaja juuresolekul. Tutvumiseks on aega 45 minutit sõltumata soovitud eksamitööde arvust.

Riigieksamitöödega tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi, allakriipsutusi ega seda muul kombel kahjustada. Eksamitöödega ei tohi ruumist lahkuda. Eksamikeskuse poolt on ruumidesse pandud paberid ja harilikud pliiatsid, eksamitööga tutvuja võib märkmete tegemiseks kasutada üksnes neid. Märkmeid ja väljakirjutusi võib teha ainult oma vastuste kohta. Ülesannete kopeerimine mistahes kujul ei ole lubatud, kuna nende autoriõigus kuulub Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele. Soovi korral saab tutvuda eksamitöö hindamise juhendiga, kuid täiendavaid suulisi selgitusi hindamise, vigade, eksamitöö ülesehituse vms kohta ei ole tutvumise käigus võimalik saada.

Soovi korral võib kohapeal tellida koopia sellest kirjalikust riigieksamitööst või eksamitöö osast, mis on seotud õpilase autoriõigusega (eesti ja vene keele kirjand, võõrkeeleeksamite kirjutamisosa, ühiskonna- ja ajalooeksami arutlusosa). Koopiate tegemine on tasuline, hinnakiri on kehtestatud eksamikeskuse direktori käskkirjaga.

Tasumine toimub samas eksamikeskuse infosaalis, arveldamine ainult sularahas.

Lisaküsimuste korral infotelefon 7350 500.

viimati muudetud: 18.06.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012 aastal
»Gümnaasiumi lõpueksamite ja riigieksamite valimine
»Riigieksamitele registreerumine
»Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele
»Lisaeksamid
»Kui eksamitulemus oli negatiivne
»Riigieksamite korraldus
»Riigieksamite hindamine
»Eksamitulemustest teavitamine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine. Töödega tutvumine enne apelleerimist
»Riigieksamitöödega tutvumine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine
»Elektrooniline riigieksamitunnistus
»Eksamitulemuste kehtivusaeg
»Varasemate riigieksamite materjalid