EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamid > Riigieksamitele registreerumine

» Riigieksamitele registreerumine

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

  • põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursustel õppivatel õpilastel;
  • gümnaasiumide õpilastel, kes pole 12. klassis, kuid kellel on eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused läbitud;
  • kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud;
  • varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikutel, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud;
  • varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikutel, kes soovivad varasema aasta riigieksamitulemust parandada;
  • välisriigis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud isikutel;
  • välisriigis Eesti keskharidusele vastavat haridust omandavatel isikutel.

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavad vene õppekeelega õppegruppide lõpetajad peavad sooritama eesti keele kui teise keele riigieksami.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid teatavad kooli juhtkonnale hiljemalt 20. jaanuariks õppeained, milles nad soovivad riigieksamid sooritada. Koolid täidavad  vormikohase registreerimislehe, mille saadavad 30. jaanuariks Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele (Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn).

Varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud ja välismaal keskhariduse omandanud isikud esitavad avalduse Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele hiljemalt 20. jaanuariks. Samuti esitavad eksamikeskusele 20.jaanuariks avalduse need, kes hetkel õpivad välisriigis.

viimati muudetud: 03.01.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012 aastal
»Gümnaasiumi lõpueksamite ja riigieksamite valimine
»Riigieksamitele registreerumine
»Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele
»Lisaeksamid
»Kui eksamitulemus oli negatiivne
»Riigieksamite korraldus
»Riigieksamite hindamine
»Eksamitulemustest teavitamine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine. Töödega tutvumine enne apelleerimist
»Riigieksamitöödega tutvumine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine
»Elektrooniline riigieksamitunnistus
»Eksamitulemuste kehtivusaeg
»Varasemate riigieksamite materjalid