EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam > Info erivajadustega inimestele

» Kodakondsuse või pikaajalise elamisloa taotlejale, kes terviseseisundi tõttu ei saa eesti keele tasemeeksamit ja EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamit sooritada üldkorras

Kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja, kes terviseseisundi tõttu ei saa eksameid sooritada üldkorras, saab  eksamid teha  ulatuses ja viisil, mida tema terviseseisund võimaldab või vabastatakse ta  eksamite sooritamisest.

Et taotleda eksamitest vabastamist või eritingimusi,  esitab isik või tema notariaalselt volitatud esindaja Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele avalduse: Avaldus kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja terviseseisundi hindamise ekspertkomisjonile  Lisaks   tuleb esitada:

 • isiku raviarsti või vastava eriarsti tõend;
 • olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a  määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm” lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta;
 • koopia isikuttõendavast dokumendist;
 • esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 • võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

Kõik arstlikud tõendid, teatised ja ekspertiisiaktid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga.

Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada kas:

1. originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit;

2. notariaalselt kinnitatud koopiana;

3. originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana;

4. REKKi poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha REKKi infosaalis.

Kodakondsuse taotleja eesti keele ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi või eksamitest  vabastamise üle otsustab  ekspertkomisjon. Selle  liikmed määrab haridus- ja teadusminister. Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eksamitest vabastatakse täielikult:

 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • täieliku kurtuse ja kolmanda astme kuulmislanguse korral mõlema kõrvaga;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  • raske vaegnägevus OD-OS 0,12 – 0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
  • pimesus OD-OS 0,05-0.
 • Liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  • kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus; k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  • kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng.
 • Kuulmispuudega inimesed, kellel esineb kuulmislangus 50-60 või rohkem dB (korrektsiooniga):
  • kurdid, kelle esmane keel (emakeel) on viipekeel;
  • oraalsed kurdid, kellel on esmakeeles (kõnekeeles) väljendunud alakõne (kuulmispuue - keskmises kõnepiirkonnas sagedusel 500-4000 Hz, 50-100 dB ja sellest tingitud alakõne);
  • sisekõrva implantaadiga inimesed.


viimati muudetud: 17.11.2010
»E-tunnistus
»Mida eksamil nõutakse
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonid
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Info erivajadustega inimestele
»Statistika
»Õppematerjal ja kasulikud lingid
»Tagasisideküsimustik