EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Eesti keele tasemeeksamid > Info erivajadustega inimestele

» Info eesti keele tasemeeksami tegijatele, kes terviseseisundi tõttu pole võimelised sooritama eksamit üldises korras

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.


Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile, seda nii tööalaste eesti keele tasemeeksamite kui Eesti kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise eesti keele tasemeeksamite puhul. 

Ekspertkomisjoni otsuse põhjal võib  eksamit sooritada teistest erineval ajal ja kohas, saada eksamiülesannete lahendamiseks lisaaega, vabastada avalduse esitaja mõne eksami osa sooritamisest, asendada eksami suuline osa kirjalikuga ja vastupidi. Ekspertkomisjoni otsusega võib lubada ka muid  mõistlikke erisusi. Eesti kodakondsuse taotlejad võib terviseseisundi tõttu ka eksamist vabastada.

Et eksamitel eritingimusi või vabastamist taotleda, peab isik või tema notariaalselt volitatud esindaja esitama Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele avalduse.

Palun valige õige avalduse vorm:

Avaldus eritingimuste taotlemiseks tööalasel eesti keele tasemeeksamil osalejale

Avaldus eritingimuste taotlemiseks pikaajalise elaniku elamisloa ning kodakonduse taotleja eesti keele tasemeeksamil osalejale


Lisaks avaldusele  tuleb esitada:

 • isiku raviarsti või vastava eriarsti tõend;
 • olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a  määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm” lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta;
 • koopia isikuttõendavast dokumendist;
 • esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 • olemasolu korral võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

Kõik arstlikud tõendid, teatised ja ekspertiisiaktid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga.

Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada kas:

1. originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit;

2. notariaalselt kinnitatud koopiana;

3. originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana;

4. REKKi poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha REKKi infosaalis.

Kodakondsuse taotleja eesti keele ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi või eksamitest  vabastamise üle otsustab  ekspertkomisjon. Selle  liikmed määrab haridus- ja teadusminister. Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eksamitest vabastatakse täielikult:

 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • täieliku kurtuse ja kolmanda astme kuulmislanguse korral mõlema kõrvaga;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  • raske vaegnägevus OD-OS 0,12 – 0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
  • pimesus OD-OS 0,05-0;
 • liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  • kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus; k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  • kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng;
 • Kuulmispuudega inimesed, kellel esineb kuulmislangus 50-60 või rohkem dB (korrektsiooniga):
  • kurdid, kelle esmane keel (emakeel) on viipekeel;
  • oraalsed kurdid, kellel on esmakeeles (kõnekeeles) väljendunud alakõne (kuulmispuue - keskmises kõnepiirkonnas sagedusel 500-4000 Hz, 50-100 dB ja sellest tingitud alakõne);
  • sisekõrva implantaadiga inimesed.


viimati muudetud: 18.02.2014
»E-tunnistus
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonide ajad
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Info erivajadustega inimestele
»Teabeleht eksaminandile
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Statistika ja analüüsid
»Infomaterjalid
»Keeletestimise keskkond TESTEST