EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Eesti keele tasemeeksamid > Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest

» Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

 

 Riigieelarvelistest vahenditest hüvitatakse eesti keele õppe kulud Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejatele ja Keeleinspektsiooni poolt keeleeksamitele suunatud isikutele. Mõlemal juhul maksab hüvitist Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

KEELEÕPPE HÜVITAMINE KODAKONDSUSE TAOTLEJATELE:


 • Hüvitist saavad taotleda ainult isikud, kes ei ole Eesti kodanikud. Eesti kodanikele keeleõppekulude hüvitist ei maksta.

 • Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud. Ettevõtted oma töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist taotleda ei saa.

 • Hüvitist saavad taotleda isikud, kes on positiivselt sooritanud mõlemad eksamid: nii eesti keele tasemeeksami (B1-, B2- või C1-tase ning alg-, kesk- või kõrgtase) kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami.

 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud.

 • Eesti keele õpet läbi viinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba. Erandina hüvitatakse õppemaks ka neile, kes on enne 1. jaanuari 2004 õppima asunud koolitusasutusse, mis ei oma koolitusluba. Sellisel juhul tuleb isikul esitada õppeasutuse tõend, et isik asus õppima enne nimetatud tähtaega. Õpe peab olema lõpetatud pärast nimetatud tähtaega.

 • Taotluse hüvitise saamiseks võib  esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami ja EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivsest sooritamisest teadasaamist.  Aega hakatakse arvestama seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist. Missuguses järjekorras on eksamid sooritatud või millal sooritati esimene eksam, ei oma tähtsust.  ( Eesti keele õppe eest tasutud koolituskulude hüvitamise avaldus)


 • Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot (6000 krooni). See tähendab, et keeleõppeks kulutatud ja dokumentaalselt tõestatud kulud hüvitatakse maksimaalselt 384 euro eest (6000 krooni)  Piirmäärast väiksemad kulud hüvitatakse täies mahus.

 • Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega vastavalt tulumaksuseaduse §26 lg 2-le ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust  maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastab eksamikeskus info Maksu- ja Tolliametile.

 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul pärast avalduse esitamist.

 • Riiklikku hüvitist on isikul õigus taotleda ainult üks kord. Hüvitise väljamaksmisel kontrollib Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus isikule eelnevalt tehtud väljamakseid.

ISIKUTELE, KES ON EESTI KEELE EKSAMI SOORITANUD KEELEINSPEKTSIOONI NÕUDEL ETTEKIRJUTUSES MÄÄRATUD TÄHTAJAL:

 • Hüvitist saab taotleda kuni 100% ulatuses keeleõppeks kasutatud summast, kuid mitte rohkem kui 384 eurot (6000 krooni). Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud.
 • Taotluse hüvitise saamiseks võib esitada pärast eesti keele tasemeeksami positiivset sooritamist.
 • Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot (6000 krooni). See tähendab, et keeleõppeks kulutatud ja dokumentaalselt tõestatud kulud hüvitatakse maksimaalselt 384 euro eest (6000 krooni). Piirmäärast väiksemad kulud hüvitatakse täies mahus.
 • Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega vastavalt tulumaksuseaduse §6 lg 2-le ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastab eksamikeskus info Maksu- ja Tolliametile.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul pärast avalduse esitamist.

AVALDUSE VORM JA LISATAVAD DOKUMENDID

Hüvitise taotlemiseks tuleb Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele esitada kirjalik avaldus. Blanketid on saadaval eksamikeskuse kodulehel, eksamikeskuse infosaalis Tallinnas, Lõõtsa 4, samuti eksamikeskuse kontaktpunktides.

Eesti keele õppe eest tasutud koolituskulude hüvitamise avaldus

Avaldusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi pass, välismaalase pass, juhiluba, ID-kaart) koopia. Koopiat saab teha ka kohapeal.

Koos avaldusega tuleb esitada õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar või selle ärakiri, mis on väljaandja poolt ametlikult kinnitatud.

Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Hüvitada saab üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest. Koos avaldusega võib õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitada ka maksekorraldused. Siis peab selgitusse olema märgitud, et tasuti eesti keele õppe eest. Nimetatud juhul tuleb lisaks esitada koolitusfirma arve või kinnitus isiku õppimise ja summade tasumise kohta.


Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on sooritatud enne 1. juulit 2002, tuleb avaldusele lisada ka vastav tunnistus või selle Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt kinnitatud ärakiri.
NB! Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks ettevalmistuse eest kulusid ei hüvitata. Juhul, kui ühel arvel on näidatud selgitusena tasu nii eesti keele kui ka seaduste tundmise eksami eest, tuleb lisada õiend, millest nähtub, millises ulatuses on tasutud eesti keele õppe eest.

Informatsiooni hüvitiste taotlemise kohta ning abi hüvitisavalduse koostamisel saab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse piirkondlikest eksamipunktidest .

Lisainfo:

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa 4, Tallinn 11415

infotelefon 7350 500


viimati muudetud: 18.02.2014
»E-tunnistus
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonide ajad
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Info erivajadustega inimestele
»Teabeleht eksaminandile
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Statistika ja analüüsid
»Infomaterjalid
»Keeletestimise keskkond TESTEST