EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Eesti keele tasemeeksamid > Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames

» Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.Logod

Eesti keele õppe toetamine läbi keeleõppe kulude hüvitamise toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ raames. Hüvitisavaldusi võtab vastu SA Innove ning hüvitise maksab välja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
 
EESTI KEELE ÕPPE TOETAMISE TINGIMUSED
 
Hüvitist saavad taotleda isikud, kellel ei ole seda võimalik taotleda riigieelarvelistest vahenditest. Riigieelarvelistest vahenditest hüvitatakse keeleõppekulud Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejatele ja Keeleinspektsiooni poolt keeleeksamile suunatud isikutele.

Hüvitise taotlemisel ei oma tähtsust isiku kodakondsus, õigus hüvitisele on olenemata kodakondsusest.

Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud. Ettevõtted oma töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist antud programmi raames taotleda ei saa.

Hüvitist saavad taotleda täiskasvanud (18-aastased ja vanemad), 17-aastased põhihariduseta isikud ning isikud vanuses 15-17, kes on põhihariduse omandanud ja kes ei osale kõrgema taseme hariduses, st üldhariduses, kutsekeskhariduses ega kõrghariduses.

Hüvitist saavad taotleda isikud, kes on positiivselt sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 või C1 tasemel.
Eksamid peavad olema sooritatud madalamast tasemest kõrgemale, st kui kõrgema taseme eksam on sooritatud ning hüvitis saadud, siis hiljem enam madalama taseme eksami sooritamise järgselt hüvitist ei saa. Arvestatakse ka aastatel 2009-2010 saadud hüvitisi.

Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema avalduse esitamise ajaks läbitud. Hüvitada saab keeleõppe kulusid, mis on tehtud 2 aasta jooksul enne tasemeeksamit, mille järgselt hüvitist taotletakse.

Eesti keele õppe läbiviinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud vastav koolitusluba või vastav registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis. Koolitusluba omavate asutuste andmebaasi leiab HTM võrgulehelt www.hm.ee ning registreeringute andmed võrgulehel www.ehis.ee. 

Avalduse hüvitise saamiseks võib esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Aega hakatakse arvestama seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.

Avaldusi hüvitise saamiseks on võimalik esitada kuni 30.09.2013.

Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse kuni 320 euro ulatuses üks kord iga positiivselt sooritatud eesti keele tasemeeksami kohta. See tähendab, et juhul kui igal keeletasemel (A2, B1, B2, C1) sooritatakse tasemeeksam positiivselt ning igale positiivselt sooritatud eksamile on eelnenud eesti keele õpe, siis on võimalik õppekulude hüvitist taotleda iga taseme kohta ühe korra.

Väljamakstavatelt summadelt tulumaksu kinni ei peeta, st kuni 320 euroni kompenseeritakse isikule koolituskulud 100% ulatuses. Vastavalt tulumaksuseaduse §26 lg 2 ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Info makstud hüvitiste kohta edastatakse Maksu- ja Tolliametile.

Koos avalduse esitamisega tuleb hüvitise taotlejal täita anonüümne ankeet statistiliste andmetega.

Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul pärast avalduse esitamist.

Valeandmete esitamisel on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusel Meie Inimesed õigus väljamakstud hüvitise summa tagasi nõuda.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusel Meie Inimesed on õigus küsida täiendavaid dokumente taotluse vastavuse kohta hüvitise saamise tingimustele.
 
AVALDUSE VORM JA LISATAVAD DOKUMENDID
Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada kirjalik Avaldus hüvitise taotlemiseks Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nimele ning täita Anonüümne ankeet statistiliste andmetega. Avaldusi võtab vastu SA Innove posti teel või tuues käsipostiga aadressile Lõõtsa 4, 11415 Tallinn.

Avaldus hüvitise taotlemiseks

Anonüümne ankeet

Avalduse ja ankeedi blanketid on saadaval Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed võrgulehel (www.meis.ee), SA Innove võrgulehel (www.innove.ee), SA Innove infosaalis Tallinnas, Lõõtsa 4 ning samuti piirkondlikes eksamipunktides:

  • Jõhvi - Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, tel 335 2137, 335 2707, 5558 3410 või 5347 5016
  • Narva - TÜ Narva Kolledž, Kerese 14, ruum 118 (Eesti Kodu Narvas), tel 356 1985
  • Tartu - Tartu Ülikooli Keeltekeskus, Jakobi 2, ruum 232, tel 737 6255
Avaldusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, Eesti kodaniku pass, välismaalase pass) koopia. Koopiat saab teha ka kohapeal Sihtasutuses Innove.

Koos avaldusega tuleb esitada õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar. Õppemaksu tõendavateks dokumentideks on sularaha sissemakset kinnitav kviitung; panga maksekorraldus; panga poolt kinnitatud konto väljavõte; kaardimakse kviitung. Tasumist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 esitatud nõuetele.

Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Hüvitada saab üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest. Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi ning, et tasutud on eesti keele õppe eest.

Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.

Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada panga poolt kinnitatud konto väljavõte ja koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa. Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab see olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.

Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt kinnitatud duplikaadid (kuludokumentide koopiad ei ole aktsepteeritavad).

Informatsiooni hüvitise taotlemise kohta ning abi hüvitisavalduste täitmisel saab Sihtasutusest innove (Tallinn Lõõtsa 4) ning piirkondlikest eksamipunktidest.


Lisainfo:

Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4, Tallinn 11415
Infotelefon: 735 0500
E-mail:

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Liimi 1, Tallinn
Tasuta infotelefon: 800 9999
E-mail:

logo_big_gradient_vert.jpgEL_Sotsiaalfond_horisontaal.jpgSA Innove

viimati muudetud: 18.02.2014
»E-tunnistus
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonide ajad
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Info erivajadustega inimestele
»Teabeleht eksaminandile
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Statistika ja analüüsid
»Infomaterjalid
»Keeletestimise keskkond TESTEST