EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Eesti keele tasemeeksamid > Duplikaadi taotlemine

» Duplikaadi taotlemine

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.


Kui eesti keele tasemeeksami tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Duplikaati saab taotleda, kui  

  1. algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2. tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  3. algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
  4. algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille´ga) õigusaktides sätestatud korras.

 Duplikaadi taotleja esitab eksamikeskusele taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

  • taotleja ees- ning perekonnanimi
  • isikukood
  • aadress, kontakttelefon
  • eksami sooritamise aeg ning tase
  • avalduse esitamise kuupäev ning allkiri

 Kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, algdokumendil tuvastatakse vormistamise ebatäpsused või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Eksamikeskus väljastab duplikaadi 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Eksamikeskus võtab taotlejaga ühendust, kui duplikaat on valmis. 

Alates 1. oktoobrist 2010 väljastatakse duplikaat e-tunnistusena. Elektroonilise tunnistuse saab alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee

Duplikaadi väljastamisest keeldutakse, kui ilmneb, et:

1. duplikaadi taotleja on esitanud valeandmeid;

2. puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta;

3. ei esine duplikaadi väljaandmise aluseid.


viimati muudetud: 18.02.2014
»E-tunnistus
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonide ajad
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Info erivajadustega inimestele
»Teabeleht eksaminandile
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Statistika ja analüüsid
»Infomaterjalid
»Keeletestimise keskkond TESTEST