EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklikud õppekavad > Hooldustöötaja eriala riiklik õppekava

» Hooldustöötaja eriala riiklik õppekava

Hooldustöötaja eriala riiklik õppekava (Haridus- ja teadusministri 5. veebruari 2008. a määrus nr 6)

Hooldustöötaja eriala üld- ja põhiõpingute õppematerjalide kaardistus vastavalt riiklikule õppekavale

Riikliku õppekava eesmärk on ühtlustada kõikides tasemekoolitust andvates kutseõppeasutustes (edaspidi kool) õpetatava kutseõppe sisu, et tagada õppuritele võrdsed võimalused tööturule sisenemiseks. Hooldustöötaja eriala riiklikus õppekavas on moodulite lühikirjelduse esitatud õpitulemuste kaudu. Koolid koostavad kooliõppekavad riikliku õppekava alusel iga õpetatava eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustusliku õppe sisu (üld- ja põhioskuste moodulid) ning lisades valikõpingute moodulid.

Riiklikus õppekavas esitatud moodulite alusel on võimalik koolil koostada õppekava kutse - või erialaste osaoskuste omandamiseks, rakendada erinevaid õppevorme, korraldada täiskasvanute täiendus- ja ümberõpet.
Kutseõppe eesmärkide ja ülesannete sõnastamisel on lähtutud üldtunnustatud väärtustest – humanismist ja demokratismist ning põhimõttest arendada kompleksselt õppija teoreetilisi, praktilisi, sotsiaal-kultuurilisi valmisolekuid, sh kujundada isiksuseomadusi, mis on vajalikud õpilase personaalse arengu tagamiseks, tema edasiliikumise võimaldamiseks hariduses (elukestva õppe kontekstis) ja tööturul.
Kutseõppe kohustusliku õppe sisu on välja töötanud sotsiaalhoolduse ja hooldusõenduse koolitusega tegelevad õpetajad ja eriala spetsialistid koostöös ministeeriumide ja tööandjate esindajatega, lähtuvalt väärtussüsteemist, kutseoskusnõuetest ja kutseõppe eesmärkidest ja ülesannetest.
Hooldustöötaja erialal on kõikidele koolitajatele ühtsed kohustuslike üld- ja põhiõpingute õppesisu moodulid, mis võimaldavad teha erinevate koolitajate vahel tihedat koostööd, võimaldades õpilastel liikuda ühelt koolitustasemelt teise, rakendada üksikmooduleid täiskasvanute täiend- ja ümberõppe kursustel, vahetada pedagoogilist kaadrit ja võimaldada lõpetajail taotleda „ Sotsiaalhooldaja I, II” ja „ Hooldusõde I, II” kutsekvalifikatsiooni.
Määruses on esitatud eriala õppesisu kohustuslike moodulite numbrid. Vastavate moodulite nimetused, mahud ja lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1.
Hooldustöötaja eriala praktika lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 2. Lõpueksami kirjeldus hooldustöötaja erialale on esitatud määruse lisas 3, mille alusel tuleb kõikides koolides läbi viia teoreetilisest ja praktilisest osast koosnev eksam. Teoreetiline eksamiosa koostatakse lähtuvalt loetletud teemadele; praktiliste tööde koostamisel tuleb arvestada moodulis esitatud õpioskusi ja demonstreerida neid situatsioonülesannete kaudu.
Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava iga õpetatava kutse- või eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhioskuste moodulid ning lisades valikõpingute moodulid Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 90 „Kutseharidusstandard” esitatud nõuete põhjal.
Vanemaealistele ja juba tööeluga seotud põhihariduse- ja keskharidusega õppijatele võib kool arvestada VÕTA-t ja rakendada suuremas mahus iseseisvat tööd, samuti rakendada töökohapõhist õpet.
Määruse järgselt tuleb kooli õppekavad viia määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist. Koolidel on kohustus rakendada õppekava järgnevast õppeaastast, st 2008/2009. õppeaastast sisseastunutele. Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 37 lõikele 11 võib kool kohaldada õppekavu ka varem vastuvõetud õppijatele.

Määruse on ette valmistanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (edaspidi REKK) kutsehariduse osakonna juhataja Kaie Piiskop (735 0650 ), peaspetsialisti Tiina Keel (735 0653, ) ja REKK-i üldosakonna jurist Meelis Maiste (735 0540, ).

Hooldustöötaja eriala kutseõppe kohustusliku õppesisu aluseks on kutsestandardid „Sotsiaalhooldaja I, II, III” ja „ Hooldusõde I, II, II” esimese ja teise taseme töötaja kutseoskusnõuded. Kohustusliku õppesisu on välja töötanud töörühm koosseisus: Maiu Kauber (Tallinna Pedagoogiline Seminar, sotsiaaltöö osakonna juhataja); Merle Kolga ( Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õppejõud); Reet Kõvask ( Valgamaa Kutseõppekeskus, õpetaja); Kai Rannastu ( Kuressaare Ametikool, õpetaja); Maret Reinpõld ( Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool, õpetaja); Ülle Pikma ( Pärnumaa Kutsehariduskeskus, õpetaja); Merike Kravets ( Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õppejõud); Anne Ehasalu (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õppejõud); Veera Sahar (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli K- Järve osakond, õpetaja). Ettepanekud õppekava kaasajastamiseks on teinud Kaja Rootare ( Haapsalu Sotsiaalmaja juhataja);EV Sotsiaalministeeriumi (Annika Mody, peaspetsialist; Margit Kürsa, peaspetsialist; Pille Saar, peaspetsialist, ) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ( Külli All, nõunik) esindajad.
Hooldustöötaja eriala kohustuslikule õppesisule on andnud eksperthinnangud Kersti Põldemaa ( Tallinna Linna Sotsiaaltöö Keskus, juhataja); Moonika Roosnupp ( Tallinna Kesklinna Sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist); Kaja Mander ( Haapsalu Neuroloogia ja Rehabilitatsioonikeskus, õendus-hooldusosakonna juhataja); Annely Soots (Annely Sootsi Tervisekool, koolitaja). Kohustusliku õppesisu on kooskõlastanud sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma nõukogu koosseisus Helen Alton ( EV Sotsiaalministeerium, hoolekandeteenuste ja toetuste juht); Anne Ehasalu (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õppejõud);Siiri Hanson ( Tallinna Linna Sotsiaaltöö Keskus, koolitusspetsialist); Maiu Kauber ( Tallinna Pedagoogiline Seminar, sotsiaaltöö osakonna juhataja); Tiina Keel ( Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, peaspetsialist); Rutt Lumi ( SA Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, vanemkoordinaator); Kaja Mander ( SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, õendus - hooldusosakonna juhataja); Anu Pikk(Eesti Lapsehoidjate Liit, juhatuse esimees); Eda Tunnel ( Munalaskme Hooldekodu juhataja); Erika Vahtmäe ( EV Sotsiaalministeerium, peaspetsialist).

Eelnõu on eelnevalt kooskõlastatud sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma nõukogu poolt 02. novemberi 2007. aasta koosoleku otsusega nr. 5.


Kaie Piiskop
REKKi kutsehariduse osakonna juhataja

viimati muudetud: 14.01.2010
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender