EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 11

» MTÜ Hea Alguse avatud perekeskus saab äriplaani

Liivi Türbsal, ühingu tegevjuht

Alates märtsikuust tegeleb MTÜ Hea Algus pereprogrammi juhi Gerda Sillaste eestvedamisel aktiivselt äriplaani koostamisega Hea Alguse avatud perekeskusele. Teeme seda KÜSK-i (Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fond) toel. Tegemist on kuni 10-aastaste lastega peredele suunatud pilootprojektiga, mille tegevused planeerime käivitada 2012. aasta lõpul. Hea Alguse partneriteks on haridus- ja teadusministeerium ning Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond.

Avatud perekeskus pakub koolitusi lastevanematele, perede nõustamist, mängutoateenust, perekohvikut, organiseeritud mängu-, loov- ja huvitegevusi. Üks tegevussuund on positiivset vanemlust ja peretööd toetava kirjanduse ja trükiste tõlkimine, kohandamine ja väljaandmine.

Projekti raames toimuvad äriplaani koostamise töökoosolekud ning konsulteeritakse ekspertidega teistest organisatsioonidest. Samuti kutsutakse teenuse sisu üle arutlema ning nõuandeid jagama esindajaid teistest kohalikest omavalitsustest, kaasatakse lapsevanemaid ja haridusspetsialiste. Äriplaaniga kaardistatakse sihtgruppide vajadused ja ootused ning selginevad teenuse osutamise võimalused.

IMG_0411.JPG

Miks tegeleb Hea Algus selle valdkonnaga?

Sotsiaalministeeriumis koostatud laste ja perede arengukavas 2012-2020 „Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond“ on kirjas, et vanemate ja positiivse kasvatuspraktika toetamine on üks paremaid viise ennetada hilisemaid tervishoiu-, lastekaitse-, hoolekande- ja kriminaalsüsteemi ning tööhõive- ja majandussektori probleeme. Eriti lapse varases eas mõjutab vanemate kasvatuspraktika lapse tulevikku rohkem kui jõukus, klassikuuluvus, haridus või mis tahes muu sotsiaalne faktor.

Euroopa sotsiaaluuringu (2010) tulemuste järgi 44% küsitluses osalenud lapsevanematest tunnistab, et nad on viimase aasta jooksul kogenud, et vajaksid lapsevanemana nõu ja abi, kuid ei tea kuhu/kelle poole pöörduda.

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud väärtushinnangute uuringus "Laste kaasatus ja vanemaharidus Eesti ühiskonnas“ on välja toodud, et ligi 80% Eesti elanikest on veendunud, et ka vanemad peavad õppima ja arenema koos lastega. Lastega seotud teemade puhul tunnevad lapsevanemad pigem puudust lapse sotsiaalse, emotsionaalse ja haridusalase arendamisega seotud teadmistest.

viimati muudetud: 04.05.2012