EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave > Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused

» Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused1. Üldsätted

1.1. Käesolevate töövõtu- ja käsunduslepingu (edaspidi leping) üldtingimuste eesmärgiks on reguleerida Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (edaspidi tellija) ja töövõtja või käsundisaaja (edaspidi töövõtja) vahel lepingu alusel ja sellega seoses tekkivaid õigussuhteid.
1.2. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Eestis kehtivad õigusaktid ja leping koos selle juurde kuuluvate dokumentidega.
1.3. Pooled tagavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või -määruse või muu normatiivakti sätet ega endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.
1.4. Pooled kinnitavad ja tõendavad, et neil on seaduses ettenähtud piisav õigus- ja teovõime lepingu sõlmimiseks ning lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks.

2. Lepingu objekt

2.1. Töövõtja poolt tehtavad tööd on määratletud lepinguga ja selle juurde kuuluvate dokumentidega.
2.2. Punktis 2.1 sätestatust sõltumata käsitletakse tööna kõiki töid ja toiminguid, sh lepingus ja selle juurde kuuluvates dokumentides nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud lepinguga ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toimingud. Nimetatu ei kuulu teistsuguse kokkuleppe puudumisel eraldi tasustamisele ning töövõtja teostab need tööd, toimingud ja teenused üldiste lepingus fikseeritud tähtaegade ja tasude raames.

3. Töövõtja kohustused

3.1. Töövõtja on kohustatud:
3.1.1. teostama töö ning andma selle tellijale üle lepingus kindlaksmääratud tähtajal, hinna ja kvaliteediga ning kooskõlas lepingu teiste tingimustega;
3.1.2. teostama töid vastavuses tööle sätestatud kehtivate normide ning töövõtja majandus- ja kutsetegevuses tunnustatud parimate tavade ja praktikaga ning olema tavaliselt seda liiki tööle omase kvaliteediga lähtudes töö olemusest ja eesmärgist ning arvestades tellija poolt lepingus töö kvaliteedi suhtes seatud olulisi eeldusi;
3.1.3. viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest, kirjalikult teatama tellija esindajale selliste asjaolude ilmnemisest, millised mõjutavad lepingu alusel tööde nõuetekohast teostamist;
3.1.4. teatama tellijale kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul kui tellija juhendite järgimine ohustab teostatavate tööde kvaliteeti, tähtaegu või mõjutab maksumust või muudest temale teatavaks saanud asjaoludest, mis ohustavad teostatavate tööde kvaliteeti, tähtaegu või maksumust;
3.1.5. kirjaliku töö esitamisel, kui lepingus ei ole kokku lepitud teistmoodi, kohustub töövõtja järgima järgmisi nõudeid:
3.1.5.1 kirjastiil Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,0; rööpjoondus, plokkstiili, st taandrida ei kasutata ning lõikude vahele jäetakse üks vaba rida; fail vormistatakse RTF formaadis;
3.1.5.2 lehekülje häälestuse veerised: vasakult on 3,0 cm ja paremalt poolt 1,5 cm ning alt ja ülevalt 2,5 cm;
3.1.5.3 töö on vastavalt vajadusele illustreeritud jooniste, tabelite, fotode jms (lisatud viite autorlusele).

3.2. Töövõtja kohustub tagama talle teatavaks saanud ärisaladuste ning eksamitega ja testidega (sh eksamiülesanded, hindamisskaalad, juhendmaterjalid, alusdokumendid jne) seonduva informatsiooni konfidentsiaalsuse, vältides kolmandate isikute juurdepääsu andmetele ning keelatud on avaldada, mis tahes kujul teatavaks saanud informatsiooni, mis ei ole antud üldiseks kasutamiseks või mille puhul tellija ei ole informatsiooni avaldamiseks andnud kirjaliku nõusolekut. Andmete all mõistetakse isikuandmeid ja muid tellija tööd puudutavaid andmeid, nt andmeid, mis on seotud tellija ruumides hoitavate eksamitöödega või infosüsteemidega jmt. ja mida ei ole antud üldiseks kasutamiseks.

3.3 Töövõtja, kes puutub kokku eksami- ja testmaterjalidega kohustub tutvuma Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktori 28. juuni 2011. a käskkirjaga nr 110 „ Testimaterjalide konfidentsiaalsuse tagamise kord“.

4. Töövõtja õigused

4.1. Töövõtjal on õigus:
4.1.1. saada tellijalt lepingu alusel tööde teostamise eest tasu vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
4.1.2. teha tellijale ettepanekuid tööde teostamise osas, esitades selle kohta omapoolsed põhjendused kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mille tellija vaatab läbi ja teatab töövõtjale otsustusest samas vormis, milles oli esitatud ettepanek;
4.1.3. nõuda tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist tööde teostamisel;
4.1.4. nõuda tööde teostamisega seotud koosolekute korraldamist, kui see on vältimatu tööde normaalseks teostamiseks, tähtaegadest kinnipidamiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Korraldatavast koosolekust tuleb tellijale ette teatada kirjalikult vähemalt 5 (viis) tööpäeva.

5. Tellija kohustused

5.1. Tellija on kohustatud:
5.1.1. tasuma tööde eest lepingus kokkulepitud mahus ja tähtaegadel;
5.1.2. andma töövõtjale tööde teostamiseks vajaliku informatsiooni;
5.1.3. mitte tegema töövõtjale põhjendamatult takistusi tööde teostamisel;
5.1.4. vastu võtma töövõtja poolt nõuetekohaselt teostatud lepingujärgsed tööd;
5.1.5. osalema töödega seotud korralistel koosolekutel;
5.1.6. töö läbi vaatama, kaasates vajadusel eksperte ja retsensente, 60 (kuuekümne) tööpäeva jooksul alates töö kättesaamisest arvates ning teatama autoritele kirjalikult töö heakskiitmisest või tagasilükkamisest lepinguga ettenähtud alustel või vajadusest teha töös parandusi ja muudatusi.

6. Tellija õigused

6.1. Tellijal on õigus:
6.1.1. nõuda töövõtjalt lepingus ja selle lisades sätestatud tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist;
6.1.2. põhjendatult keelduda kooskõlastamast töövõtja poolt kooskõlastamiseks esitatud ettepanekuid;
6.1.3 jooksvalt kontrollida töö tegemise käiku;
6.1.4. kutsuda kokku poolte koosolek, sellest töövõtjale kirjalikult ette teatades 5 (viis) tööpäeva;
6.1.5. tasaarvestada oma mistahes lepingust tulenev nõue töövõtja vastu käesoleva lepingu või mistahes muu õigussuhte alusel töövõtjale maksmisele kuuluvate summadega;
6.1.6. tugineda tööde või selle muudatuste nõuetele mittevastavusele ka mõistliku aja jooksul pärast tööde vastuvõtmist ning seda ka juhul, kui tellija oleks võinud tööde mittevastavuse avastada ka tööde teostamise käigus või selle üleandmisel ja vastuvõtmisel.

7. Lepingu hind

7.1. Lepingu hind sisaldab endas töövõtja poolt lepingu raames tehtavaid kõiki kulutusi ja tasu lepingu punktis 11.1 ja punktis 12.2 märgitud autoriõiguste eest (autori varaliste õiguste loovutamine ja isiklike õiguste kasutusõiguse ehk litsentsi andmine).
7.2. Tellija tasub töövõtjale nõuetekohaselt teostatud tööde eest vastavalt lepingus sätestatule, kas peale tellija poolset töö vastuvõtmise akti allkirjastamist ja/või arve saamist. Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 15 (viisteist) tööpäeva.
7.3. Juhul kui lepingu hind tasutakse füüsilisest isikust töövõtjale peale tööde vastuvõtmise akti allkirjastamist, sõltub selle tasumine akti allkirjastamise ajast.
7.4. Juhul, kui tööd ei vasta lepingus toodud nõuetele võib tellija lepingu hinda ühepoolselt alandada teavitades sellest töövõtjat kirjalikult. Lepingu hinna alandamise võib fikseerida tööde vastuvõtmise aktis.
7.5. Kui lepingus ei ole kokkulepitud teisiti, siis hüvitab tellija töövõtjale seoses töö tegemisega tekkinud majutus- ja transpordikulud esitatud kuluaruande ja kuludokumentide alusel.
7.5.1 Majutuskulu hüvitamisel on ülemmäär 64 (kuuskümmend neli) eurot öö kohta.
7.5.2 Isikliku sõiduauto kasutamisel on hüvitamise määr hüvitamise määr 0,16 (null koma kuusteist) eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 64 (kuuskümmend neli) eurot. Linnadevahelise ühistranspordi (bussi-, lennu- või rongi) piletid hüvitatakse vastavalt tegelikule kulule. Linnasiseseid ühistranspordiga sõidetud sõite ei hüvitata.
7.5.3 Kulu tekkimist tõendav dokument (nt bensiinitšekk) peab olema lepingulise tegevuse päevale vahetult eelnenud, sama päeva või sellele järgneva kuupäevaga ning kulud peavad olema põhjendatud.
7.5.4 Kulude hüvitamise taotlus koos kulu tõendavate dokumentide ja nende koopiatega peab olema esitatud tellijale kümne (10) tööpäeva jooksul peale kulude tegemist.

8. Tööde üleandmine ja vastuvõtt.

8.1. Tööde üleandmine ja vastuvõtt toimub vastavalt lepingus sätestatule, kas töö vastuvõtmise akti allkirjastamisega tellija poolt või tellija poolt arve heakskiitmisega. Tellijal on õigus keelduda nõuetele mittevastavate tööde vastuvõtmisest, näidates ära keeldumise konkreetsed põhjused.
8.2. Juhul kui töö vastuvõtmine toimub akti alusel, loetakse töö üleantuks allkirja vastu kättesaamise kohta või saatmisel tähitud postiga või e-posti teel selliselt, et saaja kinnitab kättesaamist.
8.3. Tellija vaatab töö üle ja tal on õigus esitada töövõtjale oma pretensioonid (edaspidi nimetatud vastuväited) seoses töö mittevastavusega lepingule 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates töö üleandmisest töövõtja poolt.
8.4. Juhul kui tellija ei esita punktis 8.3 nimetatud tähtajal vastuväiteid on tellija kohustatud töö vastuvõtmise akti allkirjastama.
8.5. Töövõtjal on õigus tõendada tööde vastuvõtmisest keeldumise või hinna alandamise aluseks olevate asjaolude paikapidamatust, nõudes selleks mõlemaid pooli rahuldava sõltumatu ekspertiisi tegemist. Kui tööde vastuvõtmisest keeldumine osutub ekspertiisi tulemusel põhjendamatuks, tasub tellija töövõtjale ekspertiisikulud, vastasel korral kannab ekspertiisikulud töövõtja.

9. Poolte vastutus. Vääramatu jõud

9.1. Töövõtja vastutus

9.1.1. Töövõtja vastutab igasuguse lepingu rikkumise eest, eelkõige kui tööd ei vasta lepingus ja selle lisades kokkulepitud nõuetele. Tööd loetakse mittevastavaks ka juhul, kui töövõtja ei ole esitanud tööde vastuvõtmisel tööde kohta nõuetekohast dokumentatsiooni.
9.1.2. Juhul, kui töövõtja viivitab tööde üleandmisega või teostamisega üle lepingus kokku lepitud tähtpäevade, on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi kuni kakskümmend (20) protsenti lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus tööde eest tasumisel vähendada lepingu hinda leppetrahvi summa võrra.
9.1.3. Juhul, kui töövõtja rikub lepingust või selle lisadest tulenevat kohustust, on tellijal õigus esitada töövõtjale nõue rikkumiste kõrvaldamiseks, andes töövõtjale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja (sõltuvalt rikkumise raskusastmest, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 5 tööpäeva). Kui töövõtja ei täida kohustust selleks antud tähtaja jooksul, peab töövõtja maksma tellijale leppetrahvi 0,5% (null koma viis protsenti) lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.
9.1.4. Juhul, kui tellija ei pea töö parandamist otstarbekaks, võtab tellija vastuvõtmise aktiga lepingutingimustele mittekohaselt täidetud töö vastu ning alandab hinda võrdeliselt kohustuse mittekohase täitmise väärtuse suhtele kohase täitmise väärtusesse.
9.1.5. Töövõtja kohustub hüvitama kõik faktilised ja dokumenteeritud kulud ja kahjud, mis tekivad tellijale seoses töövõtja poolt töödes esinevate puudustega.
9.1.6. Tellijal on õigus esitada leppetrahvi või viivise nõue töövõtja vastu 180 (ühesaja kaheksakümne) päeva jooksul arvates päevast, mil tellija sai teada leppetrahvi või viivise nõude tekkimisest.
9.1.7. Punktis 3.2 sätestatud kohustuse mittejärgimise korral on tellijal on õigus leping ühepoolselt lõpetada ja/või nõuda leppetrahvi 10% (kümme protsenti) lepingu hinnast. Antud punkti alusel lepingu lõpetamisel tasub tellija töövõtjale tehtud töö eest üksnes juhul kui tellijal on huvi lepingu osalise täitmise vastu.
9.1.8. Oluliseks lepingurikkumiseks loetakse tööga üleandmise viivitamist, töö kvaliteedinõuetele mittevastamist ning punktis 3.2 sätestatud kohustuse eiramist.
9.1.9. Käesolevas peatükis nimetatud leppetrahvid on kokku lepitud kohustuste täitmisele sundimiseks ning leppetrahvi nõudmine ei mõjuta tellija õigust nõuda töövõtjalt täiendavalt ka kahju hüvitamist.

9.2. Tellija vastutus

9.2.1. Juhul, kui tellija viivitab lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) päevas tähtaegselt tasumata summalt, kuid mitte rohkem kui 20% (kakskümmend protsenti) lepingu hinnast.
9.3. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitavad pooled võlaõigusseaduse §-s 103 lg 2 nimetatud asjaolusid. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb lepingu lõpptähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel lepingut täitma asuma. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu on poole lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 2 (kahe) kalendrikuu järjest, võivad pooled lepingu lõpetada.

10. Teadete edastamine ja volitatud esindajad

10.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad teated olema edastatud taasesitamist võimaldavas vormis (so kirjalikus vormis või e-posti teel). Kirjalikus vormis peavad olema eelkõige poolte lepingu lõpetamise avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu rikkumisest. Informatiivset teadet võib anda ka telefoni teel.
10.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.
10.3. Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üleantud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt lepingusnäidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Juhul, kui pool on lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist poolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade poole poolt kättesaaduks, kui see on postitatud lepingus märgitud aadressile. E-posti teel saatmise korral loetakse teade kättesaaduks pärast jõudmisteates märgitud kellaaega.
10.4. Poolte volitatud esindajad on määratud lepingus. Tellija volitatud esindajal on õigus esindada tellijat kõikides lepinguga seotud küsimustes, v.a Lepingu muutmine, lepingu ühepoolne lõpetamine ning leppetrahvi, viivise ja/või kahjude hüvitamise nõude esitamine. Juhul, kui tellija volitatud esindaja on ajutiselt teenistusest eemal või lahkunud loetakse tellija volitatud esindajaks mõni muu tellija esindaja. Tellija teavitab töövõtjat vastavalt punktile 10.1.

11. Omandiõigus. Autoriõigused. Materjalide ja informatsiooni säilitamine

11.1. Töövõtja kinnitab, et lepingus nimetatud tööde teostamisel on töövõtja poolt järgitud kõiki autoriõiguse nõudeid ning lepingu alusel üleantavate tööde kasutamine tellija poolt valitud viisil ei riku ühegi teise isiku autoriõigusi.
11.2. Lepingu alusel ja raames töövõtja poolt loodud või tema poolt kolmandatelt isikutelt omandatud ja lepingu alusel tellija poolt vastuvõetud ning tasutud mistahes tööde resultaadid (edaspidi materjalid) ja nendega seotud võõrandatavad intellektuaalse omandi õigused, sh autori kõik varalised õigused (edaspidi õigused) lähevad materjalide vastuvõtmisega lepingus sätestatud tasu (lepingu hinna) eest tähtajatult täies mahus üle tellijale. Lisaks sellele on tellijal pärast materjalide vastuvõtmist õigus omal äranägemisel otsustada materjalide kasutamisega seonduvad asjaolud, sh otsustada materjalide avaldamise viis, aeg ja tingimused, teha muudatusi ja parandusi materjalides, nende pealkirjades või autorinime tähistuses, lisada materjalidele teiste isikute teoseid ja õigus kaitsta materjali autori au ja väärikust seonduvalt materjalidega ning nõuda materjalide kasutamise lõpetamist (litsents koos all- litsentseerimisõigusega).
11.3. Töövõtjal ei ole ilma tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust kasutada materjale või nende iseseisva tähendusega osasid või õigusi, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
11.4. Töövõtja poolt lepingu alusel ja raames kogutud informatsioon või selletöötlused loetakse tellija omandiks ja lepingu lõppemise või lõpetamise korral või tellija nõudmisel on töövõtja kohustatud viivitamatult oma kulul üle andma tellijale kõik tema valduses oleva sellise informatsiooni.
11.5. Kõik lepingu alusel ja raames loodud mistahes vormis ja sisuga projektid, plaanid, joonised, spetsifikatsioonid ja muud dokumendid, mis on loodud töövõtja poolt või sattunud töövõtja valdusesse või kontrolli alla lepingu alusel ja raames tööde teostamisel loetakse tellija omandiks. Kui pooled ei lepi kokku teisiti, on töövõtja lepingu lõppemise või lõpetamise korral või tellija nõudmisel kohustatud oma kulul viivitamatult tagastama tellijale kõik tema valduses olevad ja eespool loetletud dokumendid, muud infokandjad ja tehnilised vahendid. Pärast lepingu lõppemist või lõpetamist ei või töövõtja ilma tellija kirjaliku nõusolekuta enda valduses pidada koopiaid loetletud dokumentidest.
11.6. Kui tellija pärast lepingu lõppemist või lõpetamist ei nõua töövõtjalt lepingu punktides 11.3 ja 11.4 sätestatud dokumentatsiooni üleandmist, on töövõtja kohustatud säilitama nimetatud dokumentatsiooni oma kulul 3 (kolm) aastat alates lepingu lõppemisest või lõpetamisest. Töövõtja kohustub edastama nimetatud dokumentatsiooni oma kulul tellijale 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast vastava kirjaliku teate saamist. Pärast säilitamisaja lõppu on töövõtjal õigus selline dokumentatsioon täielikult või osaliselt hävitada ning töövõtjal lõppeb õigus neid välja nõuda.


12. Lõppsätted

12.1. Pooled on kokku leppinud, et pooltel on õigus loovutada lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise poole eelnevalt kirjalikul nõusolekul. Kolmandale isikule õiguste ja kohustuste loovutamiseks käesoleva sätte tähenduses ei ole tellija poolt Lepingust tulenevate ja sellega seotud õiguste ja kohustuste loovutamine teisele riigiasutusele või riigi eraõiguslikule juriidilisele isikule.
12.2. Leping jõustub allakirjutamisest poolte esindajate poolt ja kehtib kuni lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseni. Lepingut võib muuta ainult pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega või Lepingus ettenähtud juhtudel muus vormis.
12.3. Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse lahendamiseks Harju maakohtule. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Juhul, kui Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
12.4. Lepingu alusel saadud teave on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Lepinguga seonduva konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul. Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele poolte audiitoritele, advokaatidele ja pankadele ning juhtudel, kui pool on õigusaktidest tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama. töövõtja on teadlik, et leping on avalik v.a osades, mis on märgitud avaliku teabe seadusest tulenevatel alustel asutusesiseseks kasutamiseks.
12.5. Lepingu lõpetamine toimub vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule.
12.6. Üldtingimused on koostatud kuuel (6) lehel.


Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused (.pdf)

Testimaterjalide konfidentsiaalsuse tagamise kord
viimati muudetud: 24.05.2012
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused