EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 9

» Toome reaalse maailma õppetöösse

Ene Peterson, TTÜ Virumaa kolledži inglise keele lektor, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

Video ja televisioon võimaldavad tuua reaalse maailma õppeprotsessi. Televisioon veebikeskkonnas on aga keele- ja ainetunni läbiviimisel lisaväärtuseks. Praegusaja infovahetuses on video muutunud üheks kõige jõulisemaks tegijaks. See on palju muutnud maailma elektroonilist meediat ja tänapäeva meediat tervikuna. Tavapärane on uudiste lugemine/vaatamine Internetist, üha rohkem on trükiväljaannete online-versioonid varustatud videomaterjalidega.

Videost ja telesaadetest võib saada saada õpetaja parim abivahend, kui ta oskab ära kasutada kõik võimalused, mida pakub video ja telesaadete vaatamine nii ainetesiseseks ja –vaheliseks lõiminguks kui ka õppekava läbivate teemade käsitlemiseks. Õpetaja uusi õppematerjale lõimitud aine- ja keeleõppe eesmärkide realiseerimiseks, kust saada aga uusi õppematerjale?

Toetudes ühelt poolt isiklikele õpetamiskogemustele, teiselt poolt aga eesti- ja ingliskeelsele metoodilisele kirjandusele, koostasime koos Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Diana Joassoonega raamatu “Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana”.

Raamat annab ülevaate videomaterjalidest, telesaadetest ja televisoonist veebikeskkonnas. Raamatus keskendutakse videomaterjali ja telesaadete positiivsetele aspektidele, tutvustatakse erinevaid metoodilisi võtteid, vaatmiseelseid-, aegseid ja- järgseid ülesandeid. Õpetajale on abiks 50 töölehte näidisülesannete ja selgitustega. Töölehtede koostamisel on lähtutud ekspertide ja praktikute soovitustest läbivate teemade rakendamiseks koolides.
Raamatus on toodud meie kui autorite nägemus lõimingu võimaluste kohta keelte, kirjanduse ja erinevate ainete õpetamisel. Lõiming läbivate teemadega pakub suurepärase võimaluse video ja televisiooni vahendusel muuta keele- ja aineõpetus tegeliku elu vajadustest lähtuvaks, st tutvustada olukordi, millega inimene ühiskonnas toimides kokku puutub ja millega hakkamasaamiseks tuleks õpilasi ette valmistada. Tabelitesse on koondatud tunni eri etappidel kasutatavad ülesannete liigid, mida on hõlbus töölehtedelt leida. Kogumiku lõpus olev tabel annab ülevaate töölehtede kasutamise võimaluste kohta läbivate teemade käsitlemiseks ja ainetevaheliseks lõimimiseks.

videoTV_kaas.jpg

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) jätkab piirkondlike info-ja koolituspäevade läbiviimist uuel aastal. Esimene koolitus, kus tuvustatakse video ja telesaadete kasutamise võimalusi aine-ja keeletundides, toimub 4. jaanuaril 2012 Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa kolledžis. Koolituse läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium. Täpsemat infot koolituse kohta leiate EVÕLi kodulehelt www.voorkeelteliit.ee 

viimati muudetud: 10.12.2011