EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 9

» Hea Alguse projekt “Väärtuste võrgus” kestis üheksa kuud

Taimi Schmidt, Hea Alguse koolitaja

Seadusandlusega kurssi

Hea Alguse rahval on traditsioon kohtuda igal sügisel haridus- ja teadusministeeriumi ametnikega, et viia end kurssi muudatustega hariduses. Septembris kohtuti üldharidusosakonna peaeksperdi Tiina Petersoni ja välishindamisosakonna spetsialisti Regina Eimrega.

Tiina Petreson andis põhjaliku ülevaate alushariduse valdkonna kavandatavatest meetmetest ja tegevustest. Näiteks koolieelse pedagoogi professionaalse arengu väljatöötamine, juhendmaterjalide koostamine lapse arengu (sh koolivalmiduse) toetamiseks. Hea Alguse seisukohast meeldis eriti mõte aktiivõppe meetodite  toetamisest. Koolieelse lasteasutuse seaduse ja miinimumkoosseisu muutmise seadusega seoses puhkes elav arutelu. Osalejad jagasid muljeid, kuidas maakondades on aru saadud kavandatavatest muudatustest.

Regina Eimre kõneles temaatilisest riiklikust järelevalvest koolieelsetes lasteasutustes 2010/2011. õppeaastal. Järelevalvet teostati 60-s lasteasutuses. Põhiliselt jälgiti ja tehti ettekirjutusi pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse osas.
2011/2012 prioriteedid alushariduse osas on pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täiendkoolituse võimaldamine.

Hea Alguse tegevjuht Liivi Türbsal juhtis tähelepanu Hea Alguse Koolituskeskuse uuele koolitusloale koos HTMis kinnitatud õppekavaga ”Lapsekeskne metoodika lasteaias ja koolis”.  Koolitust korraldadakse aastani 2016. Erinevaid kursusi lasteaia- ja kooliõpetajatele on 1430 tundi. Hea Alguse pereprogrammi uued ettevõtmised on mängutuba väikelastega peredele ja noorte teismeliste emade tugigrupi teenus.

Väärtuste võrgus

2011.aastal viis Hea Alguse Koolituskeskus koostöös Pärnu lasteaiaga Päikesejänku ning Mammaste lasteaed-algkooliga ellu koolidele ja lasteaedadele suunatud projekti “Väärtuste võrgus”, mille eesmärk oli laste ja täiskasvanute väärtusteadlikkuse tõstmine, väärtushoiakute mõjutamine ja väärtushinnangute kujundamine. Projekti toetajaks oli Avatud Eesti Fond.

Projekt kestis kokku 9 kuud. Toimusid 3-päevased koolitused viies piirkonnas, kokku osales 45st asutusest 110 õpetajat. Osalejatelt kogunes suur hulk materjale ning edulugusid, mida saab kasutada ka laiem sihtrühm. Projekti oluline osa oli praktiline tegutsemine, samuti töövaatlus klassides ja rühmades. Suurt tähelepanu pöörati täiskasvanu/õpetaja rollile laste alusväärtuste kujundamise pikaajalises protsessis.
Praegu süstematiseeritakse kogunenud materjale. Detsembri lõpuks peaks koostöös Tartu Pääsupesa lasteaiaga valmima ideede kogumik. Selle koostamist ja väljaandmist toetab samuti Avatud Eesti Fond.

Rahvusvahelisest koostööst

Bulgaaria koolis.jpg

Hea Algus kuulub rahvusvahelisse ISSA (International Step by Step Association) võrgustikku. Kord aastas kohtuvad 30 riigi esindajad ühisel nõupidamisel, et teha kokkuvõtteid aasta jooksul toimunust ning seada uusi sihte. Alati kaasneb nõupidamistega ka praktiline pool: koolitus ja võimalus külastada lasteaedu ja koole. Sel aastal kohtuti Bulgaarias, Sofias, peateema oli organisatsiooni liikmeskonna laienemine ja uute riikide ning organisatsioonide kaasamine. ISSA on alustanud reaalset koostööd DECET – Diversity in Early Childhood Education and Training - organisatsiooniga. Kevadel toimub kahe organisatsiooni  ühiskoolitus Barcelonas, 15.-17. oktoobril 2012 aga konverents Horvaatias. Sellele rahvusvahelisele konverentsile on oodatud kõik haridusega seotud inimesed, ka Eestist. Täpsemalt konverentsist www.issa.nl.

Läti ja Sloveenia kolleegidega.jpg

viimati muudetud: 10.12.2011