EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > ECVET

» ECVET


Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem (European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training, edaspidi ECVET) on ühtsetel alustel toimiv tehniline raamistik, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

ECVETi rakendamise põhimõtted ja tehnilised tingimused on fikseeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. juunil 2009. a soovituses „Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta“.
Terviktekst
Terviktekst (inglise keeles)
Eeldused süsteemi rakendamiseks loob ulatuslik töö kutsete süsteemi uuendamisel.

ECVETi rakendamine:
• soodustab õppijate liikuvust nii riigisiseselt kui ka Euroopa tasandil;
• aitab parandada kvalifikatsioonide võrreldavust ja ülekantavust liikmesriigi tasandil tööturu piirides ja majanduse eri sektorite vahel;
• võimaldab üleeuroopalise koostöö arendamist ja laiendamist hariduse ja koolituse valdkonnas.

ECVETi saab kasutada kõikide õpiväljundite suhtes, mis on saavutatavad piirideta elukestvas õppes mitmesugustes haridus- ja õppevormides Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) kõikidel tasemetel. Kogu protsessis on oluline vastastikuse usalduse aspekt ja õppe paindlikkus.
EVCETi rakendamise põhimõtteid ja tehnilisi tingimusi arvestatakse ka Eesti kutsehariduse arvestuspunkti (EKAP) rakendamisel.

ECVET on väljatöötatud Euroopa Liidu liikmesriikide koostöös Euroopa Komisjoniga, selle rakendamine tugineb siseriiklikele regulatsioonidele.
Rohkem infot www.ecvet-team.eu

Using ECVET for Geographical Mobility

ECVET Eestis

HETA-ECVET
viimati muudetud: 30.05.2012
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender