EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Riigieksamitöödega tutvumine enne apelleerimist


Eksamitulemusega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus 5 tööpäeva jooksul pärast riigieksamitunnistuse väljastamist esitada apellatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi apellatsioonikomisjonile. Komisjon vaatab vaidlusaluse töö läbi 10 tööpäeva jooksul avalduse registreerimise hetkest ja teatab avalduse esitajale kirjalikult oma otsusest riigieksamitulemuse muutmise kohta. Eksamitulemuse muutmisel väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus uue riigieksamitunnistuse. Tasub meeles pidada, et apellatsioonikomisjonil on õigus hinnet nii tõsta kui ka langetada.

Tulemuste vaidlustamisest loe täpsemalt Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehelt. Samalt lehelt leiad ka eksamitulemuste vaidlustamise avalduse blanketi.

1. Kellel on õigus eksamitöödega tutvuda?
Vahetult pärast riigieksamitunnistuste ülespanekut riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnas saab 2012. a riigieksamitöödega tutvuda eksamitöö kirjutanud eksaminand avalduse alusel.

2. Kus saab eksamitöödega tutvuda?
Eksamitöödega saab tutvuda ainult eksamikeskuses kohapeal, töid välja ei anta. Eksamitöödega tutvumisele registreerumine algab 18. juunil.

3. Kus ja kuidas töödega tutvumiseks registreeruda?
Registreerumine toimub riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnas. Spetsiaalsel ekraanivormil saab rippmenüüdest valida töödega tutvumiseks võimalikud vabad ajad, samuti riigieksamitööd, millega soovitakse tutvuda.
Registreerumine on vajalik, kuna huvi eksamitöödega tutvumise vastu on suur ning see aitab vältida järjekordi ning asjatut kohaletulekut. Samuti võimaldab see vajalikud eksamitööd eelnevalt välja otsida.
Registreerudes riigiportaali vahendusel saab koheselt valida eksamitöödega tutvumise aja!

Erandjuhul saab avalduse esitada ka kirja teel. Avalduse vormi leiab eksamikeskuse kodulehelt ( Eksaminandi avaldus oma eksamitööga tutvumiseks) Avalduse võib saata posti teel Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse aadressil Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn.

Telefoni teel eksamitöödega tutvumiseks registreeruda ei saa.

5. Mida tuleb eksamitöödega tutvuma tulles kindlasti teada?
Eksamikeskusesse tuleb tulla ettenähtud ajaks, kaasa võtta kindlasti isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Enne töödega tutvumist kinnitab isik allkirjaga, et ta järgib eksamitöödega tutvumise korda.
Eksamitöödega saab tutvuda selleks ette nähtud ruumis eksamikeskuse töötaja juuresolekul. Tutvumiseks on aega 45 minutit sõltumata soovitud eksamitööde arvust.

Riigieksamitöödega tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi, allakriipsutusi ega seda muul kombel kahjustada. Eksamitöödega ei tohi ruumist lahkuda. Eksamikeskuse poolt on ruumidesse pandud paberid ja harilikud pliiatsid, eksamitööga tutvuja võib märkmete tegemiseks kasutada üksnes neid. Märkmeid ja väljakirjutusi võib teha ainult oma vastuste kohta. Ülesannete kopeerimine mistahes kujul ei ole lubatud, kuna nende autoriõigus kuulub Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele. Soovi korral saab tutvuda eksamitöö hindamise juhendiga, kuid täiendavaid suulisi selgitusi hindamise, vigade, eksamitöö ülesehituse vms kohta ei ole tutvumise käigus võimalik saada.

Soovi korral võib kohapeal tellida koopia sellest kirjalikust riigieksamitööst või eksamitöö osast, mis on seotud õpilase autoriõigusega (eesti ja vene keele kirjand, võõrkeeleeksamite kirjutamisosa, ühiskonna- ja ajalooeksami arutlusosa). Koopiate tegemine on tasuline, hinnakiri on kehtestatud eksamikeskuse direktori käskkirjaga.
Tasumine toimub samas eksamikeskuse infosaalis, arveldamine ainult sularahas.

Lisaküsimuste korral palume helistada infotelefonile 7350 500.
viimati muudetud: 28.08.2012