EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 6

» Uus ühendus loodud, saagem tuttavaks - Eesti Haiglaõpetajate Selts

Hele Täär ja Elina Savinen, Eesti Haiglaõpetajate Selts

2010. aasta sügisel said kokku kõik Eesti haiglates töötavad õpetajad. Esimest korda pärast Eesti taasiseseisvumist korraldati koolitus teemal „Haiglaõpetaja roll ja vastutus”. Kõik see sai teoks tänu eksamikeskuse ESF-i programmile “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”.

IMG_3942.jpg
Hetk 2010. aastal toimunud koolituselt

Uus ühendus loodud!

Koolitusest kasvas välja kindel soov ja veendumus, et oleks vaja ühtset organisatsiooni; ühingut, kuhu kuuluda, kust tuge saada ja mille kaudu ka laiemale avalikkusele haiglaõpetaja tööd, rõõme ja muresid tutvustada.
Sama programmi raames oli artikli autoritel võimalik osaleda ka koolitusel “Pedagoogide võrgustike juhtimine”, mille tulemusena 20. aprillil 2011 saigi teoks MTÜ Eesti Haiglaõpetajate Selts moodustamine. Selts koondab õpetajaid, kes töötavad Rakvere ja Pärnu haiglates, Tallinna Psühhiaatriahaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates kliinikutes ja Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikus. Lisaks eelnimetatutele on seltsi astunud ka teisi haiglaõppest ja haiglaõpetaja tööst huvitatuid.

Ka haiglas viibiv laps peab saama õpet

Kes siis üldse on haiglaõpetaja? Milline on tema roll ja ülesanne? Milliseid põhimõtteid me oma töös arvestame ja rakendame? Mis on Eesti Haiglaõpetajate Seltsi ülesanne?
Haiglaõpetaja on õpetaja, kes töötab haiglas. Haridusseaduse kohaselt peavad riik ja kohalik omavalitsus tagama, et kõigil lastel (sh ka tervislikest põhjustest tulenevalt haiglas või kodus viibivatel lastel) oleks võimalik koolikohustust täita ning oma õigust haridusele realiseerida. Laste õigust haridusele on tunnistatud ka ÜRO peaassamblee poolt 1989. a vastu võetud lapse õiguste konventsioonis, samuti 1988. a lastehaiglate (Leideni) hartas. Lisaks on meie tegutsemise aluseks üldinimlikud põhimõtted ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mille kohaselt on igal haiglas viibival lapsel õigus saada õpet alates tema haiglaravi esimesest päevast.

Haiglaõpetaja on lapsele toeks

Oma töös peab haiglaõpetaja arvestama lapse tervisliku seisundi, meeleolu ja paljude teiste teguritega. Tuleb arvestada, et haiglasolek on lapsele igal juhul traumeeriv sündmus. Laps on olude sunnil väljaspool oma loomulikku keskkonda, ta on isoleeritud vanematest, eakaaslastest, igapäevastest tegevustest. Kõik see avaldab paratamatult mõju lapse käitumisele ja meeleolule.
Haiglaõpetaja peab olema see inimene, kes arvestab õpilase individuaalsusega, pakub lapsele tuge, püüab teda mõista, aidata, tegeleb n-ö tema „terve osaga”. Tuleb alustada tutvumisest, kontakti loomisest, õpilase võimete ja taseme väljaselgitamisest, usalduse ning positiivse õpikeskkonna loomisest.

Õpime küll, aga kõige tähtsam on terveks saada

Haiglas toimuva õppe põhiliseks eesmärgiks on aidata hoida õpilase õpimotivatsiooni, säilitada koolis saavutatud taset ning jõudumööda võimaluse korral ka uue materjaliga edasi liikuda. Üldiselt püütakse lapsele haiglas õpetada kõiki neid õppeaineid, mida ta õpib oma kodukooliski, veidi suurem tähelepanu on muidugi põhiainetele: emakeel, matemaatika ning võõrkeeled, et tagada õpilase võimalikult valutu naasmine oma kodukooli.
Ei tohi unustada, et peamine eesmärk on siiski lapse tervenemine. Selle olulisim tegur on aga hea, positiivne meeleolu ning haiglaõpetaja ongi see inimene, kes saab tõsta õpilase enesehinnangut, tema meeleolu, aidata kujundada positiivset minapilti, tõsta õpilase õpimotivatsiooni ning tagada talle eduelamus.

Haiglaõpetajad armastavad oma tööd

Eesti Haiglaõpetajate Seltsi missioon on haiglaõpetajate ühendamine ja nende professionaalse arengu toetamine, et leida ja kasutusele võtta nii haiglaõpetajas kui õpilases peituv potentsiaal. Seltsi põhitegevusteks on liikmete professionaalse kasvu soodustamine, erinevate sidusgruppide teavitamine, kogemuste vahetamine, oma liikmete koolitamine, nende huvide ja seisukohtade tutvustamine avalikkusele ning osalemine rahvusvahelise organisatsiooni H.O.P.E. (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) töös.
Haiglaõpetajad armastavad oma tööd ning tahavad anda oma panuse lapse paranemisprotsessi sellega, et on talle haiglas tugiisikuks, kes toetab õppimises ning jagab ka tema rõõme ja muresid.

viimati muudetud: 06.05.2011