EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Eesti keele riigieksam 2011


Eksaminandi meelespea
1. Eesti keele riigieksam kestab 6 tundi ehk 360 minutit.
2. Vali üks teema ja kirjuta selle põhjal sidus arutlev tekst pikkusega vähemalt 600 sõna.
3. Eksamitöö kirjuta musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga.
4. Kirjandi teema kirjuta selleks ette nähtud joonele.
5. Kirjuta loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad tõlgendatakse vigadena.
6. Parandused tee selgelt, tõmba maha terve sõna, ära kustuta ega paranda üksikuid tähti.
7. Korrektuuripliiatsit ega -linti ära kasuta.
8. Vajadusel võta appi „Eesti õigekeelsussõnaraamat” (ÕS).
9. Eksamikomisjonile esita nii kirjandi puhtand kui ka mustand.

Teemad

1. Minu Eesti
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles käsitled Eesti ühiskonna (poliitika, majanduse vms) seniseid saavutusi, probleeme ning võimalikke arenguteid. Too näiteid ja arutle, millised ülesanded Eestit ees ootavad ja kuidas neid täita. Käsitle ka seda, kuidas saaksid sina Eesti arengule kaasa aidata. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

2. Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles analüüsid muutusi, mis on inimeste suhetesse toonud internetipõhised sotsiaalvõrgustikud. Miks paljud inimesed peavad blogi või veedavad suure osa ajast suhtlusportaalides? Mida oleme tänu sotsiaalmeediale võitnud, mida kaotanud? Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

3. Ühiskonna arengu võti on haridus
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles analüüsid, missugune on hariduse koht ja haritud inimeste ülesanded ühiskonnas. Arutle selle üle, mis valdkondades saaksid haritlased ühiskonna käekäiku kõige rohkem mõjutada ning missugust haridust peaks riik praegu ja tulevikus toetama. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

4. Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda. (Iiri vanasõna)
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles analüüsid, kui olulised on toetavad ja abistavad suhted inimeste vahel. Võrdle erinevaid ühiskondi (individualistlikke ja kollektivistlikke) ning arutle, kuidas need on mõjutanud inimsuhete iseloomu. Too näiteid elust ja/või kirjandusest. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

5. Igal ajal on oma nägu
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles analüüsid erinevaid aegu/ajastuid nendele omaste tõekspidamiste ja väärtushinnangute kaudu. Toetu ajaloole ja/või kirjandusele ning too esile, kuidas erinevad ajad kujundavad ja muudavad inimeste hoiakuid ning arusaamu. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

6. „Kui palju on asju, mida ma ei vaja.“ (Sokrates)
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles käsitled tarbimisühiskondadele iseloomulikke jooni. Arutle, missugused on tarbimisühiskondade väljavaated, kas kaupade ja teenuste tarbimist saab või on vaja kuidagi piirata ning too esile enda seisukoht tänase tarbimiskultuuri kohta. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

7. „Ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi ajaloost.“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles analüüsid, miks inimkond kordab ikka ja jälle minevikus tehtud vigu. Arutle, miks puhkevad ka tänapäeval uued sõjad ning erinevad usulised veendumused põhjustavad lahkhelisid. Too ajaloost ja/või kirjandusest näiteid, kuidas ajaloo õppetundidest pole suudetud järeldusi teha. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

8. Kultuur meis ja meie ümber
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles käsitled kultuurinähtusi meie ümber ning inimest kui kultuurikandjat. Arutle ka selle üle, milline on kultuuri koht ühiskonnas ning kas peab paika väide, et inimene saab eksisteerida vaid kultuuri kaudu. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

9. Kuidas kirjandus on mõjutanud minu tõekspidamisi?
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna), milles analüüsid, kas ja kuidas on loetud kirjandus (ilukirjandus, ajakirjandus, teaduskirjandus vms) mõjutanud sinu tõekspidamisi. Arutle, kuidas tekib sild kirjaniku ja lugeja vahele, kuidas kirjandus avardab või muudab lugeja maailmataju ja arusaamasid. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

10. „Eesmärk on see, mis annab elule tähenduse.” (Theodore Parker)
Kirjuta arutlev kirjand (600–800 sõna) sellest, milliseid eesmärke on inimesed oma elus püstitanud ning mida on nende poole püüdlemine endaga kaasa toonud. Arutledes inimese elumõtte otsingute üle, kasuta näiteid ajaloost ja/või kirjandusest. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.
viimati muudetud: 28.08.2012