EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Pressiteade: Sisehindamise õpingutega alustab 30 koolimeeskonda

14.oktoobril 2009.a algab sisehindamise-alane koolitus õppeasutuste meeskondadele, kus osaleb kokku kolmkümmend 3-liikmelist töörühma üle Eesti. Tegu on ulatusliku koolitustsükliga, kus aasta jooksul (oktoober 2009 – november 2010) jagatakse koolijuhtidele, õpetajatele, kohalike omavalitsuste haridusspetsialistidele teadmisi ning praktilisi oskusi oma asutuse sisehindamissüsteemi kujundamiseks ja arendamiseks.

Igas koolitatavas meeskonnas on kaks õppeasutuse esindajat ning üks kooli pidaja esindaja; osalevad nii põhikoolid, gümnaasiumid kui koolieelsed lasteasutused. Koolituse käigus antakse ülevaade sise- ja välishindamise õiguslikest alustest, eesmärkidest ja meetoditest; tutvustatakse erinevate hindamismudelite põhimõtteid ja juhtimisteooriaid; arendatakse meeskonnatöö oskusi; õpetatakse, kuidas sisehindamise tulemusi rakendada õpilase arengu toetamisel jpm.

Oskuslikult läbi viidud sisehindamine on oluline iga õppeasutuse jaoks: see mõjutab otseselt õppeasutuse juhtimist ning seeläbi ka õpetuse kvaliteeti; samuti annab sisehindamine ülevaate kooli tugevatest ja nõrkadest külgedest tervikuna ning on oluline tagasiside nii õpetajale kui lapsevanemale.

Koolitus lõppeb iga meeskonna jaoks praktilise tulemusega: ühiselt viiakse läbi oma kooli sisehindamine ning koostatakse sisehindamise aruanne.

Õppeasutuste meeskondade sisehindamise-alaseid koolitusi korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ÕKVA programmi raames („Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutustes sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu“). Programmi elluviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

Esimesed sisehindamise-alased koolituspäevad (14.-15.10) toimuvad Tallinna Teeninduskooli ruumes ning seal osalevad meeskonnad valiti välja kevadel toimunud konkursil 89 taotleja seast.


Lisainfo: Marika Pettai, ÕKVA programmi koordinaator, tel 7350 750; e-postviimati muudetud: 28.08.2012