EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklikud õppekavad > Väikelaevade ehituse riiklik õppekava

» Väikelaevade ehituse riiklik õppekava

Väikelaevade ehituse riiklik õppekava (Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a määrus nr 20)

Väikelaevade ehituse eriala üld- ja põhiõpingute materjalide kaardistus vastavalt riiklikule õppekavale

Riikliku õppekava eesmärk on kehtestada kutseõppe kohustuslik sisu väikelaevade ehituse erialal, tagades seeläbi õppijatele võrdsed võimalused tööturule sisenemiseks.

Kutseõppe kohustuslikud sisud on välja töötatud lähtuvalt kutsestandardites fikseeritud kutseoskusnõuetest, kutseharidussüsteemi arengukavas esitatud väärtussüsteemist ning kutseõppe eesmärkidest ja ülesannetest.

Riikliku õppekavaga fikseeritakse väikelaevade ehituse eriala kutseõppe kogumaht, määratletakse õppe kohustuslikud moodulid, kehtestatakse ühtsed nõuded praktikale ja erialaste õpingute lõpetamisele.

Õppesisude kohustuslike moodulite nimetused, mahud ja oodatavate õpitulemuste kaudu esitatud lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1. Praktikate lühikirjeldused väikelaevade ehituse erialal on esitatud määruse lisas 2. Lõpueksamite kirjeldused väikelaevade ehituse erialal on esitatud määruse lisas 3.

Kooli õppekavad tuleb viia riikliku õppekavaga vastavusse kuue kuu jooksul pärast riikliku õppekava jõustumist. Koolid peavad rakendama õppekavu  2009/2010. õppeaastal ja hiljem sisseastunutele. Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 37 lõikele 11 võib kool kohaldada õppekavu ka varem vastuvõetud õppijatele.

Koolid koostavad riikliku õppekava alusel kooli õppekavad iga õpetatava eriala- ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustusliku õppe sisu (üld- ja põhioskuste moodulid) ning lisades valikõpingute moodulid Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 90„Kutseharidusstandard“ esitatud nõuete põhjal. Riiklikus õppekavas esitatud moodulite alusel on koolil võimalik koostada õppekava kutsestandardiga määratletud osaoskuste omandamiseks ning korraldada täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Määruse on ette valmistanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna juhataja Kaie Piiskop (735 0650 ), peaspetsialist   Aulika Riisenberg    (735 0651, ) ja üldosakonna jurist Meelis Maiste (735 0540, ). Eelnõule teostas keelekorrektuuri Sirje Priks (tel 566 78679,   ).

Riikliku õppekava väljatöötamisel osalesid Peeter Sääsk (Saare Paat AS), Maret Pank (TTÜ Kuressaare Kolledž), Andres Kolk (Kuressaare Ametikool), Peeter Laum (Baltic Workboats AS), Mark Muru (Baltic Workboats AS), Indrek Aavik (Vätta Puit OÜ), Andi Tamm (Luksusjaht AS), Rein Reino (Kuressaare Ametikool).

Väikelaevade ehituse eriala riiklik õppekava on kooskõlastanud materjalitöötluse õppekavarühma nõukogu 16.detsembri 2008.a koosoleku otsusega.


Kaie Piiskop
Kutsehariduse osakonna juhataja
viimati muudetud: 16.10.2009
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender