EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklikud õppekavad > Liikurmasinate tehniku eriala riiklik õppekava

» Liikurmasinate tehniku eriala riiklik õppekava

Liikurmasinate tehniku eriala riiklik õppekava  (Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a määrus nr 16)

Liikurmasinate tehniku eriala üld- ja põhiõpingute õppematerjalide kaardistus vastavalt riiklikule õppekavale

Kokkuvõte kaardistusest

Riikliku õppekava eesmärk on kehtestada kutseõppe kohustuslik sisu liikurmasinate tehniku erialal, tagades seeläbi õppijatele võrdsed võimalused tööturule sisenemiseks.

Kutseõppe kohustuslikud sisud on välja töötatud lähtuvalt kutsestandardites fikseeritud kutseoskusnõuetest, kutseharidussüsteemi arengukavas esitatud väärtussüsteemist ning kutseõppe eesmärkidest ja ülesannetest.

Riikliku õppekavaga fikseeritakse liikurmasinate tehniku eriala kutseõppe kogumaht, määratletakse õppe kohustuslikud moodulid, kehtestatakse ühtsed nõuded praktikale ja erialaste õpingute lõpetamisele.

Õppesisude kohustuslike moodulite nimetused, mahud ja oodatavate õpitulemuste kaudu esitatud lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1. Praktikate lühikirjeldused liikurmasinate tehniku erialal on esitatud määruse lisas 2. Lõpueksamite kirjeldused liikurmasinate tehniku erialal on esitatud määruse lisas 3.

Kooli õppekavad tuleb viia riikliku õppekavaga vastavusse kuue kuu jooksul pärast riikliku õppekava jõustumist. Koolid peavad rakendama õppekavu  2009/2010. õppeaastal ja hiljem sisseastunutele. Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 37 lõikele 11 võib kool kohaldada õppekavu ka varem vastuvõetud õppijatele.

Koolid koostavad riikliku õppekava alusel kooli õppekavad iga õpetatava eriala- ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustusliku õppe sisu (üld- ja põhioskuste moodulid) ning lisades valikõpingute moodulid Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 90„Kutseharidusstandard“ esitatud nõuete põhjal. Riiklikus õppekavas esitatud moodulite alusel on koolil võimalik koostada õppekava kutsestandardiga määratletud osaoskuste omandamiseks ning korraldada täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Määruse on ette valmistanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna juhataja Kaie Piiskop (735 0650 ), peaspetsialist Eda Kõo     (735 0656, ), üldosakonna jurist MeelisMaiste(735 0540, ). Keeleline toimetaja Sirje Priks .

Riikliku õppekava eelnõu väljatöötamisel osalesid Ain Sildoja (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool), Erni Ajaots (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool), Ülo Kannelmäe (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool), Mati Urve (Järvamaa Kutsehariduskeskus), Eero Kalberg (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool), Toomas Salm (Wihuri AS), Rein Solnask (AS Baltem), Arne Jänes (Kesko Agro AS), Andrus Kars (Taure AS).

Liikurmasinate tehniku riiklik õppekava on kooskõlastanud mootorliikurite, laevandus ja lennundustehnika õppekavarühma nõukogu 3.12.2008 koosoleku otsusega.

 
Kaie Piiskop
Kutsehariduse osakonna juhataja

 

viimati muudetud: 04.09.2009
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender