EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklikud õppekavad > Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava

» Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava (Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a

Riikliku õppekava eesmärk on kehtestada kutseõppe kohustuslik sisu klaverite hooldusmeistri erialal, tagades seeläbi õppijatele võrdsed võimalused tööturule sisenemiseks.

Kutseõppe kohustuslikud sisud on välja töötatud lähtuvalt kutsestandardites fikseeritud kutseoskusnõuetest, kutseharidussüsteemi arengukavas esitatud väärtussüsteemist ning kutseõppe eesmärkidest ja ülesannetest.

Riikliku õppekavaga fikseeritakse klaverite hooldusmeistri eriala kutseõppe kogumaht, määratletakse õppe kohustuslikud moodulid, kehtestatakse ühtsed nõuded praktikale ja erialaste õpingute lõpetamisele.

Õppesisude kohustuslike moodulite nimetused, mahud ja oodatavate õpitulemuste kaudu esitatud lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1. Praktikate lühikirjeldused klaverite hooldusmeistri erialal on esitatud määruse lisas 2. Lõpueksamite kirjeldused klaverite hooldusmeistri erialal on esitatud määruse lisas 3.

Kooli õppekavad tuleb viia riikliku õppekavaga vastavusse kuue kuu jooksul pärast riikliku õppekava jõustumist. Koolid peavad rakendama õppekavu  2009/2010. õppeaastal ja hiljem sisseastunutele. Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 37 lõikele 11 võib kool kohaldada õppekavu ka varem vastuvõetud õppijatele.

Koolid koostavad riikliku õppekava alusel kooli õppekavad iga õpetatava eriala- ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustusliku õppe sisu (üld- ja põhioskuste moodulid) ning lisades valikõpingute moodulid Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 90 „Kutseharidusstandard“ esitatud nõuete põhjal. Riiklikus õppekavas esitatud moodulite alusel on koolil võimalik koostada õppekava kutsestandardiga määratletud osaoskuste omandamiseks ning korraldada täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Määruse on ette valmistanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna juhataja Kaie Piiskop (735 0650 ), kutsehariduse osakonna peaspetsialist Anu Tuuksam (735 0657, ), üldosakonna jurist Meelis Maiste (735 0540, ). Keelekorrektor Maret Vaher (580 82075, ).

Riikliku õppekava väljatöötamisel osalesid Mait Meibaum (Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia), Arvo Mägi (MTÜ Eesti Klaverimeistrite Koda, eraettevõtja), Lembit Orgse (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia), Heiki Parts (Reval Piano) ja Ants Saluraid (Eesti Kontsert);

Ekspertgrupp: Jane Kreek (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Katrin Aller, Kadri Leivategija ja Ain Tarro H. Elleri nim Tartu Muusikakoolist, Eva Punder, Aarne Saluveer ja Raili Sule G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolist, Siim Aimla (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Eesti Politseiorkester), Tiina Keel (REKK, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool).

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava on kooskõlastatud muusika ja esituskunstide õppekavarühma nõukogu 04.12.2008. a koosoleku otsusega.

 
Kaie Piiskop
Kutsehariduse osakonna juhataja
viimati muudetud: 03.03.2009
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender